مرور رده

برگزیده‌ها

تاب آوری عاطفی چیست ؟ ابعاد و عناصر آن کدامست ؟

تاب آوری عاطفی قدرت و توانی در میان آشوب و کشیدن بادبان‌ها در میان طوفان است.تاب‌آوری عاطفی وقتی است که بتوانید بعد از مواجه با تجربه‌ایی منفی، ذهن آشفته خود را آرام کنی ما انسان‌هایی هستیم که در عصر تکنولوژی زندگی می کنیم؛ هر ده سال یک بار…

کوچینگ تاب­ آوری از تئوری تا عمل

کاهش یا فقدان تاب آوری به دلیل دور شدن از هویت یا در موارد حاد به بحران هویت و تحلیل توانایی و تاب آوری افراد اشاره میکند به همین مطالعات تلاش کرده اند اجزای تشکیل دهنده­ تاب­ آوری را مشخص کنند

تاب آوری اخلاقی چیست ؟

بازیابی و بقای اخلاق تاب آوری اخلاقی نام دارد توانایی یک فرد برای بازآرایی و حفظ انسجام و یکپارچگی خود در پاسخ به پیچیدگی و ناملایمات اخلاقی، سردرگمی وابهامات یا پریشانی یا شکست‌ها تاب آوری اخلاقی گفته میشود

آموزش تاب آوری چیست؟

آموزش تاب آوری فرآیندی است که به افراد می آموزد که چگونه با شرایط دشوار سازگار شوند تا به طور موثر در سختی ها عبور کنند. آموزش تاب آوری از چهار بخش تسهیلگر ، فرد یا افراد آموزش پذیر، محتوی آموزشی و محیط اجتماعی تشکیل شده است

فلسفه کوچینگ این است ،مثبت باشید !

مثبت باشید! این فلسفه کوچینگ است که به ما در تقویت و توسعه تاب آوری هم کمک میکند از راه و مسیری مثبت میتوانیم بر چالش های منفی غلبه کنیم بین دانستن و انجام دادن هم اغلب شکافی عمیقی وجود دارد کوچینگ هدایت و حمایت مثبتی است که که دانایی را…

نقش خانواده در تاب آوری و اعتیاد نوجوانان چیست ؟

آگاهـًی از رونــدهای محافظـت كننده ی خــانوادگی كه بــاعث رشـد تـاب آوری در جوانــان می شونــد، بايـد اسـاس مداخلــه ی خانوادگـی و رشـد جوانـان باشـد عوامـل محافظت كننـده احتمـالا بـه طـور مسـتقیم مصـرف مـواد را كاهـش می دهنـد يـا مانـع از…

احترام اولین ضلع ارتباط است

احترام اولین ضلع ارتباط است احترام گذاشتن و دریافت احترام از دیگران مهم است زیرا به ما کمک می‌کند احساس امنیت کرده و خود را ابراز کنیم. احترام اولین ضلع ارتباط همسران یا روابط سازمانی است احترام در سطح کلان میتواند جایگاه ویژه ای در تاب…

سلامت روانی نسل z با تاکید بر آسیب پذیری و تاب آوری

افرادی که در یک بازه زمانی یکسان بدنیا آمده اند نسل نامیده میشوند در ایران متولدین سالهای 1370 را میتوان نسل زد نامید سلامت روان نسل z  چیزی جدا از سلامت سایر نسل ها نیست  اما  آشنایی با ویژگی های یک نسل ما  را در موثرتر بودن یاری خواهد کرد

مزایای سرسختی روانی چیست ؟

مزایای سرسختی روانی کدام است ؟چرا باید سرسختی روانی خود را بهبود دهید؟ آیا براستی میتوان سرسختی روانی را تقویت کرد اگر جواب مثبت است این روشها کدام است ؟ افراد سرسخت، معمولاً خوشبخت‌تر از کسانی هستند که سرسختی کمتری دارند.