اثربخشی آموزش تاب آوری بر سلامت روان

اثربخشی آموزش تاب آوری بر سلامت روان و کیفیت شغلی و زندگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

0
اثربخشی آموزش تاب آوری بر سلامت روان و کیفیت شغلی و زندگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

هدف: پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش تاب آوری بر سلامت روان و کیفیت شغلی و زندگی کارکنان اثربخشی آموزش تاب آوری بر سلامت روان و کیفیت شغلی و زندگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

مواد و روش ها: روش کار:این پژوهش از نوع مداخله ای با پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل می باشد.

نمونه پژوهش سی نفر از این کارکنان شاغل می باشند که بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار داده شدند.

برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ۲۸ سوال عمومی گلدبرگ و پرسشنامه کیفیت شغلی والتونQWL و هنچنین پرسشنامه کیقیت زندگی سازمان جهانی بهداشت WHOQOL-BRE استفاده شد.

گروه آزمایش در ده جلسه تحت آموزش قرار گرفت و سپس نتایج با استفاده ازتحلیل واریانس چندمتغیره با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند.

یافته ها: نتایج نشان دهنده آن بود که آموزش تاب آوری در مقایسه با گروه کنترل باعث کاهش علائم جسمانی، اضطرابی، کنش اجتماعی و افسردگی و در نتیجه بهبود در سلامت روانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان می‌شوند.

این مداخلات کیفیت شغلی و کیفیت زندگی کارکنان را نیز افزایش می‌دهند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد آموزش تاب آوری بر سلامت روان و کیفیت شغلی و زندگی کارکنان دانشگاه اثر بخش است.

 

پ ن : قابل توجه دانشجویان و پژوهشگران عزیز و علاقه مندان به مبحث همبستگی سلامت روان و تاب آوری روانشناختی برساند که مطالعاتی از این دست بویژه توسط محققین داخلی فراوان صورت گرفته است و در اغلب مواقع همسو اعلام شده اند لذا مروری بر پیشننهادات تمامی این پژوهشها نشان میدهد که یافته ها به کفایت علمی رسیده است 

 

 

اثربخشی آموزش تاب آوری بر سلامت روان و کیفیت شغلی و زندگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

 

 

اثربخشی آموزش تاب آوری بر سلامت روان
علوم پزشکی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − چهارده =