اثربخشی آموزش خانواده محور بر سلامت روان

0
اثربخشی آموزش خانواده محور بر سلامت روان و تاب آوری زنان دارای همسرمعتاد
زنان دارای همسر معتاد نسبت به زنان دیگر از مشکلات روانی بیشتری رنج می‏برند و تاب‏آوری کمتری از خود نشان می‏دهند.

آموزش خانواده‌محور با هدف ارتقای سلامت روان و افزایش تاب‏آوری می‏تواند به حل مشکلات زنان دارای همسر معتاد کمک کند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش خانواده‌محور بر سلامت روان و تاب‏ آوری زنان دارای همسر معتاد شهر سبزوار انجام گرفت

پژوهش حاضر نیمه‌تجربی و با استفاده از روش پیش‌آزمون‌ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را زنان دارای همسر معتادی تشکیل می‏دادند که همسرانشان در سال ۱۳۹۳ تحت درمان مراکز ترک اعتیاد شهر سبزوار بودند.

از بین مراجعان، ۳۶ نفر داوطلب شرکت در برنامه آموزشی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. داده‏های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامۀ جمعیت‌شناسی، پرسشنامۀ آزمون سلامت روانی (GHQ-28) و مقیاس تاب‏آوری کونور و دیویدسون (RSA) جمع‏آوری شد.

داده ‏های به‏دست‌آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته‏ های پژوهش نشان داد که آموزش خانواده‌محور بر افزایش سلامت روان ( ۰۰۱/۰ P<، ۴۶/۷F=) و تاب ‏آوری ( ۰۰۱/۰ P<، ۱۱/۸F=) زنان دارای همسر معتاد تأثیر مثبت و معناداری داشته است.

بنابراین، شرکت زنان دارای همسر معتاد در دوره‏های آموزشی خانواده‌محور می‏تواند موجب افزایش سلامت روان و تاب ‏آوری آن‏ها شود.

 

 

 

اثربخشی آموزش خانواده محور بر سلامت روان و تاب آوری

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 1 =