اثربخشی آموزش خانواده محور بر سلامت روان

0

اثربخشی آموزش خانواده محور بر سلامت روان و تاب آوری زنان دارای همسرمعتاد

زنان دارای همسر معتاد نسبت به زنان دیگر از مشکلات روانی بیشتری رنج می‏برند و تاب‏ آوری کمتری از خود نشان می‏دهند.

آموزش خانواده‌محور با هدف ارتقای سلامت روان و افزایش تاب‏ آوری می‏تواند به حل مشکلات زنان دارای همسر معتاد کمک کند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش خانواده‌محور بر سلامت روان و تاب‏ آوری زنان دارای همسر معتاد شهر سبزوار انجام گرفت

پژوهش حاضر نیمه‌تجربی و با استفاده از روش پیش‌آزمون‌ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را زنان دارای همسر معتادی تشکیل می‏دادند که همسرانشان در سال ۱۳۹۳ تحت درمان مراکز ترک اعتیاد شهر سبزوار بودند.

 

اثربخشی آموزش خانواده محور بر سلامت روان و تاب آوری زنان دارای همسرمعتاد

از بین مراجعان، ۳۶ نفر داوطلب شرکت در برنامه آموزشی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. داده‏های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامۀ جمعیت‌شناسی، پرسشنامۀ آزمون سلامت روانی (GHQ-28) و مقیاس تاب‏آوری کونور و دیویدسون (RSA) جمع‏آوری شد.

داده ‏های به‏ دست‌آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد.

یافته‏ های پژوهش نشان داد که آموزش خانواده‌محور بر افزایش سلامت روان ( ۰۰۱/۰ P<، ۴۶/۷F=) و تاب ‏آوری ( ۰۰۱/۰ P<، ۱۱/۸F=) زنان دارای همسر معتاد تأثیر مثبت و معناداری داشته است.

بنابراین، شرکت زنان دارای همسر معتاد در دوره ‏های آموزشی خانواده‌محور می‏تواند موجب افزایش سلامت روان و تاب ‏آوری آن‏ها شود.

 

                                           اثربخشی آموزش خانواده محور بر سلامت روان و تاب آوری

 

 

اثربخشی آموزش خانواده محور بر سلامت روان و تاب آوری اثربخشی آموزش خانواده محور بر سلامت روان و تاب آوری زنان دارای همسرمعتاد

تاب آوری خانواده به توانایی رویارویی، غلبه بر و تجربه رشد ناشی از ناملایمات اشاره دارد

خانواده به عنوان یک سیستم حفاظتی بالقوه  و بسیار موثر در رابطه با تاب آوری روانی عمل می کند بر ما روشن است که خانواده ای با کارکرد خوب تاب آوری فردی اعضای خود را ارتقا می دهد و در عین حال  موجب کاهش احساسات منفی مانند افسردگی و اضطراب خواهد بود.

تحقیقات نشان داده است که افراد با سطوح بالاتر تاب‌آوری روان‌شناختی سواد سلامت روانی بیشتری از خود نشان می‌دهند درک فرآیندهای تنظیمی در خانواده‌ها ممکن است بعنوان راهنما و قظب نمایی مداخلات تقویت خانواده را که برای ارتقای سازگاری با ناملایمات و استرس طراحی شده‌اند، راهنمایی کند.

 

 

 

اثربخشی آموزش خانواده محور بر سلامت روان و تاب آوری اثربخشی آموزش خانواده محور بر سلامت روان و تاب آوری زنان دارای همسرمعتاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 − 3 =