اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر تاب‌آوری و کیفیت زندگی زنان

0

اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت استرس بر تاب‌آوری و کیفیت زندگی زنان دارای تعارض زناشویی در سال ۹۸-۱۳۹۷ انجام گرفت.

در این پژوهش از طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد.

در پژوهش حاضر از نمونه در دسترس و با اجرای پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون و مقیاس کیفیت زندگی، ۳۰ نفر از زنان که دارای تعارض زناشویی بالابودند به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند و به روش تصادفی در دو گروه ۱۵ نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند.

گروه آزمایش ۸ جلسه آموزش مهارت‌های مدیریت استرس هفته‌ای دو بار به مدت ۴۵ دقیقه بر روی گروه آزمایش اجرا شد و مشارکت‌کنندگان گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند.

 

تحلیل یافته‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مستقل نشان داد که آموزش مهارت‌های مدیریت استرس باعث افزایش تاب‌آوری و کیفیت زندگی زنان شده است.

مهم‌ترین نتایج این پژوهش، مؤثر بودن آموزش مهارت‌های مدیریت استرس در ارتقاء تاب‌آوری و کیفیت زندگی این زنان می‌باشد.

ازاین‌رو می‌توان نتیجه گرفت آموزش مهارت‌های مدیریت استرس، در افزایش تاب‌آوری و کیفیت زندگی زنان دارای تعارض زناشویی مؤثر بوده است.

 

 

اثربخشی آموزش مدیریت استرس
بر تاب آوری و کیفیت زندگی زنان دارای تعارض زناشویی شهر کرمانشاه

 

 

اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر تاب‌آوری و کیفیت زندگی زنان

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + 20 =