اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر تاب‌آوری و کیفیت زندگی زنان

0

اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت استرس بر تاب‌آوری و کیفیت زندگی زنان دارای تعارض زناشویی در سال ۹۸-۱۳۹۷ انجام گرفت.

در این پژوهش از طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد.

در پژوهش حاضر از نمونه در دسترس و با اجرای پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون و مقیاس کیفیت زندگی، ۳۰ نفر از زنان که دارای تعارض زناشویی بالابودند به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند و به روش تصادفی در دو گروه ۱۵ نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند.

گروه آزمایش ۸ جلسه آموزش مهارت‌های مدیریت استرس هفته‌ای دو بار به مدت ۴۵ دقیقه بر روی گروه آزمایش اجرا شد و مشارکت‌کنندگان گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند.

 

تحلیل یافته‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مستقل نشان داد که آموزش مهارت‌های مدیریت استرس باعث افزایش تاب‌آوری و کیفیت زندگی زنان شده است.

مهم‌ترین نتایج این پژوهش، مؤثر بودن آموزش مهارت‌های مدیریت استرس در ارتقاء تاب‌آوری و کیفیت زندگی این زنان می‌باشد.

ازاین‌رو می‌توان نتیجه گرفت آموزش مهارت‌های مدیریت استرس، در افزایش تاب‌آوری و کیفیت زندگی زنان دارای تعارض زناشویی مؤثر بوده است.

 

 

اثربخشی آموزش مدیریت استرس
بر تاب آوری و کیفیت زندگی زنان دارای تعارض زناشویی شهر کرمانشاه

 

 

اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر تاب‌آوری و کیفیت زندگی زنان بنا بر همین گزارش از خانه تاب آوری کیفیت زندگی زنان تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند نگرانی های مالی، ادراکات محل کار، دسترسی به مراقبت های بهداشتی و توانمندسازی قرار دارد.

تحقیقات نشان می‌دهد که زنان معمولاً نگرانی‌های مالی بیشتری نسبت به مردان دارند که منجر به رضایت کمتری از درآمد خانوار می‌شود.

در محل کار، زنان در زمینه های خاصی مانند درآمد، مزایای سلامتی و سطوح استرس زنان وضعیتی بهتر از مردان ندارند.

 زنان بیشتر از مردان مراقبت‌های پزشکی را به تأخیر می‌اندازند، که این امر نابرابری در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی را گوشزد می‌کند.

توانمندسازی نقش مهمی در کیفیت زندگی زنان ایفا می کند وضعیت اجتماعی-اقتصادی یک عامل کلیدی تعیین کننده کیفیت زندگی زنان است که بر سلامت جسمی و روانی، دسترسی به منابع و فرصت ها تأثیر می گذارد.

پرداختن به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در بهبود کیفیت زندگی و رفاه زنان بسیار مهم است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × پنج =