اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر تاب آوری زنان

0

اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و تاب آوری زنان قربانی خشونت خانگی موضوع اصلی این مطالعه بوده است

تحقیق حاضر اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و تاب آوری زنان قربانی خشونت خانگی را بررسی کرده است .

در این پژوهش از روش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است.

چامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنان قربانی خشونت خانگی می باشد که در سال ۱۳۹۵ جهت کسب حمایت به سازمان بهزیستی شهر مشهد مراجعه کرده اند که از این میان ۳۰ نفر به صورت روش نمونه گیری داوطلبانه و در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۵ نفری آزمایش و کنترل جایگزین گردید.

ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون بود.

روش تجزیه و تحلیل داده ها آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) استفاده شد.

با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل مشخص شد که آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و تاب آوری زنان قربانی خشونت خانگی موثر بوده است و همچنین این شیوه درمانی به طور معناداری بر خرده مقیاس های سلامت روانی و سلامت جسمی از مولفه کیفیت زندگی تاثیر داشته است.

 

 

اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و تاب آوری زنان قربانی خشونت خانگی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + دو =