اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر تاب ­آوری معتادان

0

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر خودکارآمدی و تاب ­آوری معتادان مراجعه کننده به کمپ ­های ترک اعتیاد بهشهرانجام شد.

روش: با توجه به هدف و ماهیت تحقیق، مطالعه حاضر از نظر ساختار پژوهشی شبه ­آزمایشی (طرح پیش ­آزمون، پس­ آزمون با گروه گواه) بود.

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل معتادان مراجعه کننده به کمپ ­های ترک اعتیاد بهشهر در سال ۱۳۹۶ بود.

بدین منظور با استفاده از روش نمونه­ گیری در دسترس از بین جامعه آماری تعداد ۳۰ نفر انتخاب شدند.

نمونه ­ها به تعداد ۱۵ نفر برای گروه آزمایش و تعداد ۱۵ نفر برای گروه گواه به صورت تصادفی ساده جایگزین شدند

ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش­ نامه تاب­ آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) و مقیاس خودکارآمدی شرر (۱۹۸۲) بود.

مداخله شامل نه جلسه درمانی بود که به وسیله درمانگر اجرا شد. هر جلسه ۹۰ دقیقه و فاصله زمانی بین جلسات یک هفته به طول ­انجامید.

پس از پایان جلسات گروه­ درمانی، هر دو گروه ارزیابی شدند.

یافته­ ها: نتایج نشان داد، تفاوت معناداری در ترکیب خطی نمرات خودکارآمدی و تاب­ آوری با توجه به گروه وجود دارد.

مجذور اتا نیز نشان داد که ۶۴ درصد از واریانس متغیر وابسته توسط متغیر گروه‌بندی (آزمایش و گواه) تعیین می‌شود.

نتیجه­ گیری: براساس نتایج می ­توان گفت: درمان شناختی-رفتاری منجر به افزایش خودکارآمدی وتاب ­آوری معتادان مراجعه کننده به کمپ­ های ترک اعتیاد بهشهر شده است.

 

 

 

اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر خودکارآمدی و تاب ­آوری معتادان

 

اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر خودکارآمدی و تاب ­آوری معتادان
شناختی رفتاری اعتیاد

 

 

 

از تاب آوری و اعتیاد بیشتر بخوانید :
الگویابی زیستی روانی معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوین برنامه مداخله برای ارتقای تاب آوری مبتنی بر روایت شناسی شناختی و روان شناسی مثبت نگر
اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب آوری در افراد وابسته به مواد
مقایسه تاب آوری، سبک های هویتی، معنویت و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد معتاد، غیر معتاد و بهبود یافته

 

تاب‌آوری، سبک‌های هویتی، معنویت و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد معتاد، غیر معتاد و بهبود یافته
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی اجتماعی و تاب آوری در بیماران وابسته به شیشه
تاثیر آموزش خود دلگرم سازی بر تاب آوری و مثلث روان شناختی دختران دارای والدین معتاد

 

ارتباط بین مدل زیستی شخصیت کلونینجر و تاب آوری در بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد
تاثیر آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی مردان تحت درمان نگه دارنده متادون
مقایسه تاب آوری و ذهن آگاهی در افراد دارای سوءمصرف مواد و افراد بهنجار

 

آموزش دوازده قدم انجمن معتادان گمنام بر تاب‌آوری و خودکارآمدی معتادان
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 + 7 =