اثربخشی مداخله معنوی بر تاب آوری زنان

0

اثربخشی مداخله معنوی بر تاب آوری فردی و اجتماعی زنان قربانی خشونت خانگی

مطالعات گذشته نشان داده است که خشونت ارتباط زیادى با تاب­ آوری در افراد دارد.

لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مداخله معنوی بر تاب آوری فردی و اجتماعی زنان قربانی خشونت خانگی بود.

روش: مطالعه حاضر یک تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون بود که بر روی زنان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر شیراز در سال ۱۳۹۵ انجام شد.

نمونه پژوهش شامل ۴۰ نفر از زنان قربانی خشونت خانگی بود که به روش  نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه ۲۰ نفر).

ابزار جمع ­آوری اطلاعات، پرسشنامه­ تاب­ آوری فرایبورگ و همکاران (RSA) بود. مداخله آموزشی در ۸ جلسه ۹۰ دقیقه­ ای با روش بحث گروهی و توزیع جزوه آموزشی برگزار شد. ۱۵ روز بعد از مداخله آموزشی، پس­آزمون برگزار گردید و داده­ ها به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش مداخله­ ی معنوی باعث افزایش معنادار میانگین نمرات تاب ­آوری زنان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است. میانگین مؤلفه­ های تاب ­آوری فردی و اجتماعی نیز بطور معنادار افزایش یافتند.

نتیجه‌گیری: آموزش باورهای مذهبی از طریق مداخله معنوی می تواند تاب­آوری فردی و اجتماعی زنان خشونت دیده را بهبود بخشد و برای آنان توصیه می شود.

 

 

برای دریافت متن کامل مقاله روی متن آبی کلیک کنید

اثربخشی مداخله معنوی بر تاب آوری فردی و اجتماعی زنان قربانی خشونت خانگی

اثربخشی مداخله معنوی بر تاب آوری فردی و اجتماعی زنان قربانی خشونت خانگی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + سه =