ارتباط بين مدل زيستي شخصيت كلونينجر و تاب آوري در بيماران مبتلا به سوء مصرف مواد

هدف از مطالعه اخیر بررسی ارتباط بین مدل زیستی شخصیت کلونینجر و تاب‌آوری در بیماران مبتلا به سوء‌مصرف مواد بود. مواد و روش‌ها: روش استفاده شده در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. این مطالعه روی افراد مبتلا به اعتیاد مراجعه کننده به مراکز اعتیاد شهر بناب در سال ۱۳۹۵ انجام شد. در میان این جمعیت، ۱۲۰ نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان شرکت‌کننده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه سرشت و منش و میزان تاب‌آوری استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که تاب‌آوری همبستگی مثبت معنی‌داری با نوجویی، پشتکار، همکاری، خودراهبری و خودفرآوری دارد. علاوه بر این همبستگی منفی معنی‌داری بین آسیب پرهیزی و تاب‌آوری در افراد مبتلا به سوء‌مصرف مواد وجود داشت.

نتیجه‌گیری: داده‌ها نشان می‌دهد ابعاد شخصیتی کلونینجر می‌تواند تاب‌آوری را در میان افراد مبتلا به سوء‌مصرف مواد پیش‌بینی کند. ممکن است که پیامدهایی در درمان افراد مبتلا به سوء‌مصرف مواد وجود داشته باشد.

ارتباط بين مدل زيستي شخصيت كلونينجر و تاب آوري در بيماران مبتلا به سوء مصرف مواد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.