ارتباط بین هوش هیجانی و تاب آوری روانشناختی در بین کشتی گیران لیگ برتر ایران

محققان برای افرادی که در شرایط ناگوار و پرخطر، پیامدهای نامطلوب را نشان نمیدهند، اصطلاح تاب آور را به کار میبرند. تاب-
آوری صرفاً به سازگاری و تطابق سازنده و مثبت در برخورد با مشکلات و گرفتاریها اطلاق شده است. باتوجه به اینکه ورزشکاران
بعد از شکست در بیشتر مواقع قادر به هضم و تحمل شکست برای خود نیستند، بررسی این عامل و نحوة تعامل و فراگیری آن
برای ورزشکاران اجتناب ناپذیر است. بر این اساس، هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین هوش هیجانی بر تاب آوری کشتی-
گیران لیگ برتر ایران است. به این منظور ۸۰ کشتی گیر لیگ برتر کشتی ایران در این پژوهش شرکت کردند. کشتی گیران نسخة
را تکمیل کردند. (CD-RISC و پرسشنامة تاب آوری کونور و دیویدسون ( ۲ (SSREIT) فارسی مقیاس هوش هیجانی شانه
۲ بود.

نتایج نشان داد بین نمرة کلی مقیاس هوش هیجانی و / ۲۳ سال و انحراف استاندارد آنان ۸۵ / میانگین سن کل ورزشکاران ۸
همچنین بین خرده مقیاسهای هوش هیجانی و تاب آوری رابطة مثبت و .(P< 0/ تابآوری رابطة مثبت و معنادار وجود دارد ( ۰۱
نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که خردهمقیاس ادارک و ابراز هیجانات سهم .(P< 0/ معناداری مشاهده شد ( ۰۱
خردهمقیاس تنظیم هیجانات نیز بهطور معناداری تابآوری را .(P< 0/ معناداری در تبیین و پیش بینی تا بآوری دارد ( ۰۱
در مجموع میتوان نتیجه گرفت که هوش هیجانی عاملی مؤثر در پیشبینی و تقویت تاب آوری در .(P< 0/ پیش بینی میکند ( ۰۱
ورزشکاران و کشتی گیران لیگ برتر ایران است و از طریق آن میتوان تاب آوری را در ورزشکاران افزایش داد.

ارتباط بین هوش هیجانی و تاب آوری روانشناختی در بین کشتی گیران لیگ برتر ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.