اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

ارتباط بین هوش هیجانی و تاب آوری روانشناختی در بین کشتی گیران لیگ برتر ایران

هوش هیجانی و تاب آوری روانشناختی در بین کشتی گیران لیگ برتر ایران
کشتی گیران و یا سایر ورزشکاران ورزشکاران بعد از شکست در بیشتر مواقع قادر به هضم و تحمل شکست برای خود نیستند

محققان برای افرادی که در شرایط ناگوار و پرخطر، پیامدهای نامطلوب را نشان نمیدهند، اصطلاح تاب آور را به کار میبرند.

تاب آوری صرفاً به سازگاری و تطابق سازنده و مثبت در برخورد با مشکلات و گرفتاریها اطلاق شده است.

باتوجه به اینکه ورزشکاران بعد از شکست در بیشتر مواقع قادر به هضم و تحمل شکست برای خود نیستند، بررسی این عامل و نحوه تعامل و فراگیری آن
برای ورزشکاران اجتناب ناپذیر است.

بر این اساس، هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین هوش هیجانی بر تاب آوری کشتی گیران لیگ برتر ایران است.

به این منظور ۸۰ کشتی گیر لیگ برتر کشتی ایران در این پژوهش شرکت کردند. کشتی گیران نسخه را تکمیل کردند.

(CD-RISC و پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون ( ۲ (SSREIT) فارسی مقیاس هوش هیجانی شانه
۲ بود.

نتایج نشان داد بین نمره کلی مقیاس هوش هیجانی و / ۲۳ سال و انحراف استاندارد آنان ۸۵ / میانگین سن کل ورزشکاران ۸
همچنین بین خرده مقیاسهای هوش هیجانی و تاب آوری رابطه مثبت و .(P< 0/ تابآوری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ( ۰۱
نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که خرده مقیاس ادارک و ابراز هیجانات سهم .(P< 0/ معناداری مشاهده شد ( ۰۱
خرده مقیاس تنظیم هیجانات نیز بهطور معناداری تابآوری را .(P< 0/ معناداری در تبیین و پیش بینی تا بآوری دارد ( ۰۱

در مجموع میتوان نتیجه گرفت که هوش هیجانی عاملی مؤثر در پیشبینی و تقویت تاب آوری در .(P< 0/ پیش بینی میکند ( ۰۱
ورزشکاران و کشتی گیران لیگ برتر ایران است و از طریق آن میتوان تاب آوری را در ورزشکاران افزایش داد.

 

ارتباط بین هوش هیجانی و تاب آوری روانشناختی در بین کشتی گیران لیگ برتر ایران

wersestling iran sport of resilience emotion schools 12 97 8 aa kqqsh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »