اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

ارتباط تاب آوری با تعهد حرفه ای در پرستاران بخش های ویژه

پرستاران بخش های ویژه با عوامل تنش زای فراوانی روبرو هستند.

یکی از مهم ترین توانایی های انسان که در شرایط سخت و فشارهای روانی، باعث سازگاری موثر با عوامل تنش زا شده تاب آوری می باشد.

این ویژگی در پرستاران می تواند به بهبود میزان تعهد حرفه ای آنان کمک کند. بنابراین این مطالعه با هدف ارتباط تاب آوری با تعهد حرفه ای در پرستاران بخش های ویژه انجام شد.

روش پژوهش: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی ۲۰۰ نفر از پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سطح استان خراسان جنوبی به روش سرشماری در سال ۱۳۹۷ وارد مطالعه شدند.

جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه تاب آوری (CD-RISC) و پرسشنامه تعهد حرفه ای NPCS)) استفاده شد. از آمار توصیفی و استنباطی (من ویتنی و کروسکال والیس) جهت تجزیه و تحلیل داده ها در SPSS نسخه ۱۶ استفاده شد.

 

یافته ها :اکثر پرستاران میزان تعهد حرفه ای را زیاد (۷۶ درصد) و میزان تاب آوری را متوسط (۷۰ درصد) گزارش کردند. هم چنین بین تاب آوری و تعهد حرفه ای ارتباط مثبت و معنی داری مشاهده شد (r=0/22و۰/۰۰۱=p).

 

نتیجه گیری: با توجه به ارتباط مثبت و معنی دار بین تاب آوری و تعهد حرفه ای، آموزش راهکارهای تقویت تاب آوری در برنامه آموزشی پرستاران و هم چنین دانشجویان پرستاری توصیه می شود.
تا بدین طریق بتوان میزان تعهد حرفه ای در میان آنان را افزایش داد؛ در نتیجه بتوان یکی از بزرگترین چالش های حرفه پرستاری که کمبود نیروی پرستار می باشد را بهبود بخشیم.

ارتباط تاب آوری با تعهد حرفه ای در پرستاران بخش های ویژه

 

 

 

image 20160331 28462 qliwnl resilience icu

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »