ارتباط هوش معنوی با تاب آوری

0

 

زایمان، یکی از تأثیرگذارترین تغییرات در زندگی زنان است.

این تغییر، نه تنها برای زنان تجربه ای فراموش نشدنی است، بلکه با توجه به اهمیت آن، نوع زایمان در شکل گیری اثرات روان شناختی و جسمانی زنان بسیار مؤثر می باشد.

دو مقوله روان شناختی هوش معنوی و تاب آوری در برابر استرس، می تواند بر ترجیح نوع زایمان تأثیرگذار باشند

لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی زنان باردار با تاب آوری در برابر استرس و ترجیح روش زایمان آنها انجام شد.

روش­ کار: این مطالعه توصیفی و همبستگی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۲۱۱ زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران انجام شد.

نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای بود. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه های تاب آوری در برابر استرس کونور- دیویدسون، هوش معنوی کینگ و یک پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته انجام شد.

داده ها از طریق محاسبه ضرایب همبستگی پیرسون، رگرسیون همزمان و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰۵/۰ معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته­ ها: تاب آوری در برابر استرس زنان باردار با تمام مؤلفه های هوش معنوی ارتباط معنی داری داشت (۰۰۱/۰>p).

ترجیح روش زایمان نیز با دو مؤلفه هوش معنوی؛ یعنی تفکر انتقادی وجودی و تولید معنای شخصی، ارتباط معناداری داشت (۰۵/۰>p). بین ویژگی های جمعیت شناختی با تاب آوری و ترجیح روش زایمان ارتباط معناداری وجود نداشت (۰۵/۰=p).

نتیجه ­گیری: ایجاد معنای شخصی در زندگی، با تحمل درد و فشار همراه است.

افرادی که تمایل به زایمان طبیعی دارند، مفهوم درد را به معنای ارزشمندی و تحمل آن را به عنوان فردی که می تواند در برابر سختی ها تاب آور باشد، می پذیرند.

به نظر می رسد که ارتقاء هوش معنوی می تواند باعث افزایش تاب آوری زنان در دوران بارداری و ترجیح زایمان طبیعی شود.

 

 

 

رابطه  هوش معنوی و تاب اوری و ترجیح روش زایمان

 

 

 

ارتباط هوش معنوی با تاب آوری ،ارتباط هوش معنوی با تاب آوری و ترجیح روش زایمان در بین زنان باردار ایده اصلی این تحقیق در تاب آوری زنان و ترجیح روش زایمان است

 

هوش معنوی ظرفیت پرسیدن سئوالات غایی در خصوص معنای زندگی است یا بعبارت دیگر ظرفیتی است تجربه کردن ارتباطات یکپارچه بین ما و جهانی است  که در آن زندگی می کنیم .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 + شش =