محیط یادگیری کلاس با تاب آوری تحصیلی

0

محیط یادگیری کلاس با تاب آوری تحصیلی

بررسی رابطه ادراک از محیط یادگیری کلاس با تاب آوری تحصیلی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ادراک از محیط کلاس با تاب آوری تحصیلی در دانش آموزان راهنمایی منطقه دو شهر تربت حیدریه بوده است.

تعداد۲۵۰ پسر دوره راهنمایی تحصیلی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب و در پژوهش شرکت کرده اند.

ابزارهای جمع آوری داده دو پرسشنامه استاندارد؛ ادراک از کلاس جنتری، گابل و ریزا و پرسشنامه ی تجدید نظر شده تاب آوری تحصیلی مارتین و مارش بوده است.

داده‌‌های حاصل به کمک آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شده است.

نتایج نشان داد؛ بین ادراک از محیط کلاس و تاب آوری تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

ابعاد ادراک از کلاس؛ چالش، لذت و انتخاب (۰/۵۶) از میزان تاب آوری تحصیلی دانش آموزان راهنمایی را تبیین و پیش بینی می‌کند

بنایراین توصیه می‌شود که برای بالابردن میزان تحمل و تاب آوری دانش آموزان در برابر مشکلات تحصیلی، معلمان و دبیران مترصد بهبود ادراک دانش آموزان از کلاس به عنوان عاملی مرتبط، باشند.

 

 

ادراک از محیط و تاب آوری تحصیلی

 

محیط یادگیری کلاس با تاب آوری تحصیلی

محیط همواره از مهم‌ترین عواملی است که در یادگیـری و آمـوزش نقـش بسزایی دارد. ویگوتسکی، یکی از معروف‌ترین نظریه‌پردازان رشد شناختی، معتقد است: «کنش متقابل میان یادگیرنده و محیط اجتماعی او بسیـار مهم است.» او بر ایـن باور بود که رشد ذهنی کودکان، عموماً به مردمـی وابستـه است که در دنیـای اطراف آن‌ها زندگی می‌کنند، و افراد بسیاری اندیشه‌ها، نگرش‌هـا و ارزش‌هـای خـود را در تعامـل و رابطه متقابل با دیگران ارتقا می‌دهند. در واقع، میزان یادگیری و آموزش‌یافتن فرد به محیط اطراف او وابسته است. بنابراین، محیط در فرایند یاددهی‌‌- یادگیری و توجه به انواع گوناگون محیط یادگیری در طراحی آموزشی اهمیت دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک + یازده =