برنامه آموزش تاب آوری برای مادران

0

برنامه آموزش تاب آوری برای مادران کودکان دارای اختلال یادگیری ارتقای سلامت روان و کیفیت زندگی از این طریق

خدامراد مؤمنی
پرستو ابراهیمی
سیمین حسینیان

چکیده: پژوهش حاضر باهدف اثر بخشی آموزش تاب آوری بر ارتقای کیفیت زندگی و سلامت روان مادران کودکان دارای اختلال یادگیری شهرستان بهشهر در سال ۹۱ انجام شد. روش تحقیق، آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و آزمون پیگیری بود.

با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، نمونه ای با حجم ۵۰ نفر از میان مادرانی که در مرکز اختلال های یادگیری در سطح مدارس شهرستان بهشهر بودند، انتخاب شد که نیمی از آن ها در گروه آزمایش و نیمی دیگر در گروه کنترل قرار گرفتند.

ابزارهای مورداستفاده عبارت اند از: پرسشنامه تاب آوری ۲۵ سؤالی کانر و دیویدسون (۲۰۰۳)، پرسشنامه سلامت روان ۲۸ سؤالی گلدبرگ (۱۹۷۲) و پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سؤالی ویر و شربورن (۱۹۹۲).

داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در سطح معنا داری (p<0.01) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نشان دادند که میانگین کیفیت زندگی و سلامت روان مادرانی که تحت آموزش قرار گرفتند، از مادرانی که تحت این آموزش قرار نگرفتند، در پس آزمون و آزمون پیگیری بیشتر بود.

نتایج نشان داد که برنامه آموزش تاب آوری بر ارتقای کیفیت زندگی مادران کودکان دارای اختلال یادگیری، اثرگذاراست و نیز برنامه آموزش تاب آوری بر ارتقای سلامت روان مادران کودکان دارای اختلال یادگیری اثر معنی داری دارد.

لذا استفاده از این برنامه برای مادران کودکان دارای اختلال یادگیری توصیه می شود.

هر اختلالی که در آن موفقیت تحصیلی فرد، با توجه به سن و آموزش و هوش و یا براساس آزمون‌های معیار خواندن و نوشتن و محاسبه، از آنچه انتظار می‌رود  بطرز معین داری کمتر باشد، اختلال یادگیری نامیده شده است این کودکان نه تنها کم هوش نیستندحتی می‌توانند کودکان باهوشی باشند که فقط در مهارت‌های تحصیلی با مشکل مواجه میشوند اختلالات یادگیری گاهی قابل درمان نیست اما میتوان به آنها کمک های شایان توجهی ارایه کرد .
علاقه مندان برای مطالغعه بیشتر میتوانند به کتاب تاب‌آوری برای کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه اثر مایکل آنگار که با ترجمه محمدرضامقدسی و عفت حیدری توسط انتشارات مهدخت منتشر شده است مراجعه نمایند
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده + 8 =