تاب آوری و انتظار از ازدواج

0

تاب آوری و انتظار از ازدواج

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزش پیش از ازدواج به روش انجل و رایت بر نگرش به ازدواج، تاب­ آوری، انتظار از ازدواج در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود.

روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل بود.

جامعه آماری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر تبریز در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ بودند که در مقاطع کارشناسی و دکترای حرفه­ ای مشغول به تحصیل بودند.

آزمودنی­ها به تعداد ۳۰ نفر بودند که به روش نمونه­گیری تصادفی از میان دانشجویانی که متقاضی شرکت در این دوره­ بودند انتخاب گردیده و در دو گروه ۱۵ نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند.

گروه آزمایش در ۶ جلسه ۶۰ دقیقه­ای آموزش پیش از ازدواج به روش انجل و رایت دریافت کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد

داده ­ها با استفاده از مقیاس­های روان‌سنجی نگرش به ازدواج براتن و روزن (۱۹۹۸)، تاب­آوری کانر و دیویدسون (۱۹۹۱-۱۹۷۹) و انتظار از ازدواج جونز و نلسون (۱۹۹۷) گرد­آوری شد.

جهت تجزیه‌وتحلیل داده ­ها در بخش آمار توصیفی از توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.

برآیندهای آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد آموزش پیش از ازدواج بر نگرش به ازدواج (۰۰۳/۰p=، ۸۶۲/۱۰F=)،  تاب آوری (۰۰۱/۰p<، ۷۱۸/۲۴۹F= ) و انتظار از ازدواج (۰۰۱/۰p<، ۸۹۲/۴۳F= ) مؤثر بود؛

بنابراین می­توان گفت که استفاده از این آموزش پیش از ازدواج بر روی نگرش درباره به ازدواج، تاب­­ آوری و انتظارات ازدواج مؤثر است.

 

 

اثر‌بخشی برنامه آموزش پیش از ازدواج
بر نگرش دربارۀ ازدواج : تاب آوری و انتظار از ادواج

 

 

تاب آوری و انتظار از ازدواج
تاب آوری ازدواج

ازدواج یا پیوند زناشویی یک رابطه دگر جنس گراست ،زناشویی یک پیوند فرهنگی و اغلب قانونی حقوقی به رسمیت شناخته شده بین افرادی به نام همسر یا شوهر است. ازدواج یک پیوند حقوقی نیز بشمار می آید زناشویی تعهداتی را بین افراد پیوند داده شده و نیز بین آنها و فرزندانشان و بین آنها و خویشاوندان سببی‌شان برقرار می‌کند. ازدواج تقریباً یک پدیده جهان فرهنگی است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 + چهار =