اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

ارتباط تاب آوری با اضطراب بیماران سوختگی کاندید پیوند پوست

تاب آوری و سوختگی

تاب آوری و اضطراب با یکدیگر ارتباط داشتند یعنی هرچه تاب آوری بالاتر باشد، اضطراب کمتر می‌شود. بیماران مبتلا به سوختگی کاندید پیوند پوست دارای اضطراب خفیف و تاب آوری متوسط بودند.
زمینه و هدف:. قربانیان سوختگی با مشکلات روانشناختی بسیاری از جمله اضطراب روبه رو هستند،
اضطراب قبل از عمل امری عادی و بسیار رایج است.
یکی از راهبردهای مقابله‌ای که به فرد کمک می‌کند تا با شرایط استرس زا روبرو شود، تاب آوری است.
این مطالعه با هدف تعیین ارتباط تاب آوری با اضطراب بیماران سوختگی کاندید پیوند پوست انجام شد.
روش بررسی: مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی همبستگی بود.
روش نمونه‌گیری مستمر و با توجه به معیارهای ورود به مطالعه انجام شد.
ابزار مورد استفاده، پرسشنامه اضطرابBeck Anxiety Inventory)  (BAI) و تاب آوری (CD-RISC) بود و۲۰ الی ۳۰ دقیقه قبل از عمل در بخش بستری بیمار تکمیل شد.
داده‌های جمع آوری شده در تیرماه ۹۸، با استفاده ازSPSS  نسخه ۱۶ و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در قالب جدول و شاخص‌های عددی توصیف و سپس برای رسیدن به اهداف و پاسخ به سئوالات پژوهش آزمون‌های آنالیز واریانس، تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسن حهت تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها :۲/۶۶ درصد از بیماران نمره تاب آوری بالای ۵۰ داشتند.
میانگین تاب آوری ۵۷/۶۴، انحراف معیار ۲۵/۲۲، میانگین نمره اضطراب ۸۸/۱۲، انحراف معیار ۴۵/۱۰ بدست آمد
بین تاب آوری و اضطراب همبستگی معنی‌دار آماری وجود داشت، یعنی با افزایش نمره تاب آوری، اضطراب کاهش پیدا کرد (۰۰۱/۰P<) و)۰۸/۰(r= تحصیلات (۰۰۱/۰P <) وضعیت اقتصادی (۰۰۱/۰P =) وضعیت اشتغال (۰۲/۰P =) و محل سکونت (۰۳۵/۰P =) با تاب آوری ارتباط معنی‌دار آماری داشت.
تحصیلات (۰۰۴/۰P =) وضعیت اقتصادی (۰۱۱/۰P =) وضعیت اشتغال (۰۳/۰P =) و محل سکونت (۰۱۶/۰ P =) با اضطراب ارتباط معنی‌دار آماری داشت.
نتیجه‌گیری کلی: تاب آوری و اضطراب با یکدیگر ارتباط داشتند یعنی هرچه تاب آوری بالاتر باشد، اضطراب کمتر می‌شود.
بیماران مبتلا به سوختگی کاندید پیوند پوست دارای اضطراب خفیف و تاب آوری متوسط بودند.
بر اساس نتایج جهت کاهش میزان اضطراب بیماران قبل از عمل آموزش تاب آوری پیشنهاد می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »