تاب آوری کودکان کم شنوا و بازی درمانی

0
تاب آوری کودکان کم شنوا و بازی درمانی
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازی‌درمانی مبتنی بر رویکرد آکسلاین بر ارزش‌های اجتماعی هیجانی و تاب‌آوری کودکان کم‌شنوای پیش‌دبستانی انجام شد.

این پژوهش، یک مطالعۀ‌ شبه‌آزمایشی از نوع مورد منفرد و با طرح خط پایه، مداخله و پیگیری بود.

در این پژوهش، سه کودک کم‌شنوای پیش‌دبستانی شرکت داشتند که با روش نمونه‌گیری دردسترس از یک مرکز توانبخشی مادر و کودک کم‌شنوا در شهر اصفهان انتخاب شدند.

ابتدا سه بار مقیاس ارزش‌های اجتماعی هیجانی و تاب‌آوری با فاصله زمانی دو روز در میان به‌عنوان خط پایه اجرا شد. مشخص شد ثباتی نسبی در نمرات وجود دارد.

سپس مداخله در ۸ جلسه اجرا شد. بعد از هر جلسه یک بار مشارکت‌کنندگان، ارزیابی و سه هفته بعد، همان پرسشنامه سه بار با فاصله زمانی دو روز در میان به‌عنوان مرحله پیگیری اجرا شدند.

داده‌ها با روش تحلیل دیداری تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج حاکی از آن بود که بازی‌درمانی مبتنی بر رویکرد آکسلاین بر ارزش‌های اجتماعی هیجانی و تاب‌آوری کودکان کم‌شنوای پیش‌دبستانی مؤثر و معنادار است.

درصد ناهمپوشی برای هر سه مشارکت‌کننده ۱۰۰% به دست آمد.

همچنین، تأثیر درخور توجه مداخله در وضعیت پیگیری مشهود بود.

بازی‌درمانی مبتنی بر رویکرد آکسلاین باعث بهبود ارزش‌های اجتماعی هیجانی و تاب‌آوری کودکان کم‌شنوای پیش‌دبستانی شد؛ بنابراین، پیشنهاد می‌شود از این نوع بازی‌‌درمانی برای بهبود ارزش‌های اجتماعی هیجانی و تاب‌آوری کودکان کم‌شنوا استفاده شود.تاب آوری کودکان کم شنوا و بازی درمانی یک مطالعۀ‌ شبه‌آزمایشی از نوع مورد منفرد و با طرح خط پایه، مداخله و پیگیری بود.

 

 

تأثیر بازی‌درمانی مبتنی بر رویکرد آکسلاین
بر ارزش‌های اجتماعی هیجانی و تاب‌آوری کودکان کم‌شنوای پیش‌دبستانی

 

 

تاب آوری کودکان کم شنوا و بازی درمانی
تاب آوری

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + پانزده =