تاثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری، استرس ادراک شده و تاب آوری کارکنان زن بیمارستان

مقدمه:

کارکنان بیمارستان در مقایسه با کارکنان بسیاری از سازمان های دیگر و کارکنان زن در مقایسه با کارکنان مرد با استرس ها و تنش های بیشتری مواجه هستند که این عوامل باعث افت سلامت آنان می شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری، استرس ادراک شده و تاب آوری کارکنان زن بیمارستان بود.

روش کار:

این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون شامل گروه های مداخله و کنترل بود. جامعه پژوهش کارکنان زن بیمارستان گنجویان شهر دزفول در سال ۱۳۹۷ بودند که ۳۰ نفر از آنها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی با کمک قرعه کشی به دو گروه مساوی (هر گروه ۱۵ نفر) تقسیم شدند. گروه مداخله ۸ جلسه ۶۰ دقیقه ای تحت آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفت و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های انعطاف پذیری، استرس ادراک شده و تاب آوری بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه بیست و یک به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.

یافته ها:

گروه های مداخله و کنترل از نظر انعطاف پذیری، استرس ادراک شده و تاب آوری تفاوت معناداری داشتند. به عبارت دیگر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث بهبود معنادار انعطاف پذیری (۰/۰۰۱P<، ۱۸۵/۴۰۵F=)، تاب آوری (۰/۰۰۱P<، ۱۶۸/۶۸۸F=) و استرس ادراک شده (۰/۰۰۳P<، ۱۰/۷۳F=) در کارکنان زن بیمارستان شد.

نتیجه گیری:

نتایج نشان دهنده تاثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود انعطاف پذیری، استرس ادراک شده و تاب آوری در کارکنان زن بیمارستان بود. در نتیجه برای ارتقای انعطاف پذیری و تاب آوری و برای کاهش استرس ادراک شده می توان از روش آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد استفاده کرد.

تاثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری، استرس ادراک شده و تاب آوری کارکنان زن بیمارستان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.