اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

بررسی تأثیر حمایت اجتماعی ادراک‌شده بر بهزیستی روان‌شناختی با نقش میانجی تاب‌آوری

تاثیر حمایت اجتماعی بر تاب آوری

با توجه به تأثیر مثبت و معنی‌دار حمایت اجتماعی ادراک‌شده بر بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری و تأثیر مثبت تاب‌آوری بر بهزیستی روان‌شناختی به یگان‌های نظامی توصیه می‌شود با برگزاری کارگاه‌های مهارت‌های زندگی و بهره‌گیری از رسانه‌های مختلف، در راستای مداخلات رفتاری و اجتماعی در جهت آموزش، برنامه‌های آموزشی و تشویق خانواده‌ها اقدامات نماید.

توجه به ظهور رویکرد مثبت‌نگر سلامت روانی، بهزیستی روان‌شناختی توجه مجامع علمی را به خود جلب کرده است.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی است.

ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌هایی استاندارد است.

که روایی آن‌ها از طریق روایی سازه و پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ تعیین شد.

جامعه آماری پژوهش را کارکنان نظامی جنوب شرق ایران تشکیل دادند و به منظور تحلیل داده‌های پژوهش از نرم‌افزار Smart PLS استفاده شده است.

یافته‌ها نشان داد حمایت اجتماعی ادراک‌شده بر بهزیستی روان‌شناختی تأثیری مثبت و معنادار به میزان ۳۴۲/۰، حمایت اجتماعی ادراک‌شده برتاب‌آوری تأثیری مثبت و معنادار به میزان ۸۲۰/۰ و تاب‌آوری بر بهزیستی روان‌شناختی تأثیری مثبت و معنادار به میزان ۵۳۷/ دارند.

تأثیر حمایت اجتماعی ادراک‌شده بر بهزیستی روان‌شناختی با نقش میانجی تاب‌آوری به‌میزان ۷۸۲/۰ برآوردگردید.

با توجه به تأثیر مثبت و معنی‌دار حمایت اجتماعی ادراک‌شده بر بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری و تأثیر مثبت تاب‌آوری بر بهزیستی روان‌شناختی به یگان‌های نظامی توصیه می‌شود با برگزاری کارگاه‌های مهارت‌های زندگی و بهره‌گیری از رسانه‌های مختلف، در راستای مداخلات رفتاری و اجتماعی در جهت آموزش، برنامه‌های آموزشی و تشویق خانواده‌ها اقدامات نماید.

 

بررسی تأثیر حمایت اجتماعی ادراک‌شده بر بهزیستی روان‌شناختی با نقش میانجی تاب‌آوری

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »