تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و امید

0

تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و امید به زندگی در بیماران مبتلابه سرطان خون

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و امید به زندگی در بیماران مبتلابه سرطان خون تحت شیمی درمانی بود.

شرکت کنندگان شامل ۴۵ نفر از زنان و مردان مبتلا بودند که به صورت هدفمند از میان کلیه بیماران مبتلابه سرطان خون انتخاب شدند و در سه گروه زنان، مردان و کنترل (بدون مداخله) قرار گرفتند.

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون و پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر بودند.

 

یافته های پژوهش حاکی از آن بودند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی معناداری بر تاب آوری و امید به زندگی در بیماران مبتلابه سرطان خون (در گروه زنان و مردان) داشت و اثربخشی آن به صورت معناداری در زنان بیشتر از مردان بود.

 

 

تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

بر تاب آوری و امید به زندگی در بیماران مبتلابه سرطان خون

 

 

تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و امید

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 4 =