رابطه تاب آوری و منبع کنترل با شادکامی دانشجویان

0

رابطه تاب آوری و منبع کنترل با شادکامی دانشجویان

این پژوهش مطالعه ای توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز در سـال تـحصیـلی 91-1390 بـود که از این جـامعـه، براساس جدول کرجسی مورگان و به روش نمونه گیری خوشه ای، 200 نفر انتخاب شدند.

برای جمع آوری داده ها از مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون، پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر، و سیاهه شادکامی آکسفورد استفاده شد.

داده ها به کمک روش های آماریِ همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد شادکامی با تابآوری و منبع کنترل درونی رابطه مثبت و معنادار، و با منبع کنترل بیرونی رابطه منفی و معنادار دارد.

همچنین، براساس نتایج تحلیل رگرسیون، متغیرهای تاب آوری و منبع کنترل قادرند %28 از واریانس شادکامی را تبیین کنند.

رابطه تاب آوری و منبع کنترل با شادکامی دانشجویان

"</a

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × پنج =