رابطه تاب آوری و سبک های دلبستگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

0

رابطه تاب آوری و سبک های دلبستگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

رابطه تاب آوری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دستمایه اصلی این پژوهش است پیشرفت تحصیلی دانشجویان  از جمله مسائل مهم در نظام آموزش عالی می­باشد،

که تحقق آن متأثر از عوامل مختلفی می­باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تاب­ آوری و سبک­های دلبستگی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.

روش­ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی – مقطعی بود که بر روی ۲۸۵ نفر از دانشجویان پسر ساکن در خوابگاه­های دانشگاه علوم­ پزشکی اصفهان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ انجام شد.

نمونه­ ها به روش تصادفی خوشه ­ای چند­مرحله­ ای انتخاب شدند.

 

ابزار جمع­ آوری اطلاعات پرسشنامه­ های روا و پایای سبک­های دلبستگی بزرگسالان هازان و شیور (Hazan and Shaver) و مقیاس تاب ­آوری کونور و دیویدسون (Connor and Davidson) بود.

داده ­ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون­های همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چند متغیره  از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

 

یافته­ ها: نتایج نشان داد که پیشرفت تحصیلی با سبک دلبستگی ایمن (۳۴/۰=r) و تاب ­آوری (۴۲/۰=r) همبستگی مثبت و معنی­ دار و در مقابل با سبک دلبستگی اجتنابی (۲۱/۰- =r) و سبک دلبستگی اضطرابی (۲۵/۰- =r) همبستگی منفی و معنی­ دار داشتند.

همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای پیش‌بین به طور معنی ­دار قادر به تبیین ۲۲/۰ از واریانس پیشرفت تحصیلی در دانشجویان بودند.

 

نتیجه­ گیری: نتایج این تحقیق بیانگر اهمیت متغیرهای سبک دلبستگی و تاب ­آوری در پیش­بینی پیشرفت تحصیلی در دانشجویان بود.

 

 

رابطه تاب آوری و سبک های دلبستگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

 

رابطه تاب آوری و سبک های دلبستگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

 

 

 

رابطه تاب آوری و سبک های دلبستگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان
خانه تاب آوری

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × یک =