رابطه جهت گیری مذهبی با تاب آوری دانشجویان

0

رابطه جهت گیری مذهبی و هوش معنوی با میزان تاب آوری دانشجویان

این پژوهش، با هدف بررسی رابطه میان جهت گیری مذهبی، هوش معنوی با میزان تاب آوری انجام شده است.

جامعه آماری، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای (تعداد ۲۲۸ دانشجو) انتخاب شدند.

 

ابزار پژوهش، شامل پرسش نامه جهت گیری مذهبی آلپورت، پرسش نامه هوش معنوی و مقیاس تاب آوری بود.

 

نتایج نشان داد که جهت گیری مذهبی درونی، با هوش معنوی و میزان تاب آوری رابطه مثبت معنی دار دارد.

از سوی دیگر، بین دانشجویان دختر و پسر در جهت گیری مذهبی، هوش معنوی و تاب آوری تفاوت معناداری وجود ندارد.

همچنین بین دانشجویان و دین پژوهان در جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی تفاوت معناداری دیده شد، اما در هوش معنوی و میزان تاب آوری در این دو گروه تفاوتی مشاهده نگردید.

نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که هوش معنوی، بیشترین سهم را در تبیین تاب آوری دانشجویان دارد.

در نهایت، می توان گفت: افراد دارای جهت گیری مذهبی درونی، که تنها برای منافع شخصی تظاهر به دین داری نمی کنند و افراد دارای هوش معنوی بالا، از تاب آوری بالاتری برخوردارند.

 

رابطه جهت گیری مذهبی و هوش معنوی با میزان تاب آوری دانشجویان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفت + هفت =