رابطه سلامت معنوی با تاب آوری در بیماران همودیالیزی

0
رابطه سلامت معنوی با تاب آوری در بیماران همودیالیزی
سابقه و هدف: بیماری های مزمن کلیوی از جمله مشکلات سلامتی در دنیای امروز هستند که موقعیت تهدید کننده ای را برای وضعیت سلامتی، اقتصادی و اجتماعی فرد مبتلا، خانواده و جامعه به وجود می آورد.
با توجه به اینکه در بیماری های مزمن، بحران معنوی در فرد پدیدار می شود، لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سلامت معنوی بر تاب آوری در بیماران تحت درمان با همودیالیز انجام شده است.
مواد و روش­ ها: این مطالعه مقطعی بر روی ۱۳۰ نفر از بیماران تحت درمان با همودیالیز در سال های ۹۷-۱۳۹۶ در بیمارستان شهید بهشتی بابل انجام شد.
اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه ۲۰ سوالی سلامت معنوی پولوتزین و الیسون با نمره ۱۲۵-۲۰ و دارای سه سطح پایین، متوسط و بالا و همچنین پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون D-RISC با نمره ۱۲۵-۲۰ و دارای سه سطح پایین و متوسط و بالا، جمع‌آوری و مورد بررسی قرار گرفت.
یافته­ ها: در این پژوهش ۵ نفر (۳/۸%) از بیماران سلامت معنوی پایین، ۸۱ نفر (۶۲/۳%) متوسط و ۴۴ نفر (۳۳/۸%) بالا داشتند.
میانگین نمره سلامت معنوی ۲۱/۱۲±۸۷/۸۰ و در سطح متوسطی قرار داشت. همچنین ۶ نفر (۴/۶%) از بیماران تاب آوری پایین، ۹۵ نفر (۷۳/۱%) متوسط و ۲۹ نفر (۲۲/۳%) بالا داشتند. میانگین نمره کل تاب آوری ۱۹/۴۸±۸۶/۶۳ و در سطح متوسطی قرار داشت.
رابطه بین سلامت معنوی و تاب آوری مستقیم و معنی دار بود (۰/۰۰۱>p، ۰/۶۲=r).
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که سلامت معنوی با تاب ‌آوری بیماران تحت درمان همودیالیز رابطه معنی دار و مثبتی دارد.

 

رابطه سلامت معنوی با تاب آوری در بیماران همودیالیزی

رابطه سلامت معنوی با تاب آوری در بیماران همودیالیزی
رابطه
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + 12 =