رابطه کیفیت زندگی، معنویت و تاب آوری با خودکشی

خودکشی یکی از معضلات بهداشت روانی در دانشجویان است که در دهه­های اخیر روند رو به افزایشی داشته است.

0

رابطه کیفیت زندگی، معنویت و تاب آوری با افکار خودکشی دانشجویان

خودکشی یکی از معضلات بهداشت روانی در دانشجویان است که در دهه­های اخیر روند رو به افزایشی داشته است.

با توجه به این امر می توان با شناخت عوامل موثر و پیش­بین در افکار خودکشی دانشجویان در فهم جنبه­های مثبت و رفتارهای سازگارانه آنان کمک کرد.

بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه کیفیت زندگی، معنویت و تاب­آوری با افکار خودکشی در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی رازی کرمانشاه انجام گرفت.

روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ­ی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه  بود، که نمونه­ای به حجم  ۲۰۰ دانشجو به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند­مرحله ­ای از میان آنها انتخاب شد. برای جمع­آوری داده­ها از مقیاس افکار خودکشی بک، کیفیت زندگی، مقیاس تاب آوری، و تجربیات معنوی غباری استفاده شد.

برای تحلیل داده­ها از شاخص های آماری، میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد.

یافته ­های پژوهش: نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی و تاب­آوری و معنویت با افکار خودکشی رابطه منفی و معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای پیش­بین توان پیش­بینی افکار خودکشی را دارند.

نتیجه­ گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت که شناخت مسائل و مشکلات روان شناختی در فهم خودکشی و افکار مربوط به آنها نقش مهمی ایفا می کنند.

رابطه کیفیت زندگی ، معنویت و تاب آوری با افکار خودکشی در دانشجویان

رابطه کیفیت زندگی، معنویت و تاب آوری

دین تنها یک راه برای رسیدن به تجربه‌های معنوی است

تعریف معنویت مشکل است و به نظر میرسد هیچ اتفاق نظری در مورد معنای دقیق معنویت وجود نداشته باشد.

معنویت لزوماً متعلّق به یکی از ادیان نهادینه و تاریخی نیست، بلکه به معنای داشتن نگرشی به عالم و آدم است که به انسان آرامش، شادی و امید بدهد ،  معنویت در انواع مختلفی از مفاهیم فرهنگی و دینی شامل راهی معنوی تلقی می‌شود که در آن فرد می‌تواند به چیزی مثل سطح بالایی از هوشیاری یا انسان کامل شدن یا رسیدن به حکمت یا اتحاد با خدا یا خلقت دست یابد.

اگر چه دو واژه معنویت و دین هردو می‌توانند به معنای مشترک جستجوی امر مطلق یا خداوند دلالت کنند، شمار فزاینده‌ای از مردم این دو را دو هویت جداگانه تلقی می‌کنند. دین تنها یک راه برای رسیدن به تجربه‌های معنوی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش + سه =