سرزندگی و تاب آوری تحصیلی

0

سرزندگی و تاب آوری تحصیلی

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرزندگی تحصیلی با تاب آوری آکادمیک با نقش میانجی استرس دانش آموزان متوسطه اول شهرستان دامغان بود.

روش تحقیق همبستگی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری است.

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان متوسطه اول شهرستان دامغان تشکیل می‌دهند که تعداد آنها ۳۹۵۴ نفر می‌باشد.

حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و به صورت تصادفی ۳۵۱ نفر انتخاب شدند.

ابزار پژوهش پرسشنامه  حسین چاری و دهقانی زاده (۱۳۹۱)، استرس تحصیلی زاژاکووا و همکاران (۲۰۰۵) و پرسشنامه تاب‌آوری تحصیلی سامویلز (۲۰۰۴) است. داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم افزارهای SPSS 20 و Smart Pls به روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

با توجه به نتایج یافته‌ها، متغیر میانجی استرس  در رابطه ی با تاب آوری معنادار است و بیش از ۵۴ درصد از اثر سرزندگی  با تاب آوری آکادمیک از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی کاهش استرس تحصیلی دانش آموزان تبیین می‌شود.

همچنین سرزندگی بر استرس  تاثیر منفی و معناداری دارد.

سرزندگی بر تاب آوری تاثیر مثبت و معناداری دارد. استرس تحصیلی بر تاب آوری  تاثیر منفی و معناداری دارد.

 

 

رابطه بین سرزندگی تحصیلی با تاب آوری تحصیلی با نقش میانجی استرس تحصیلی

 

 

سرزندگی و تاب آوری تحصیلی
تاب آوری تحصیلی

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − سیزده =