اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

با نقش میانجی استرس تحصیلی بررسی رابطه بین

سرزندگی و تاب آوری تحصیلی

تغیر میانجی استرس تحصیلی در رابطه ی بین سرزندگی تحصیلی با تاب آوری تحصیلی معنادار است و بیش از ۵۴ درصد از اثر سرزندگی تحصیلی با تاب آوری تحصیلی از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی کاهش استرس تحصیلی دانش آموزان تبیین می‌شود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرزندگی تحصیلی با تاب آوری تحصیلی با نقش میانجی استرس تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول شهرستان دامغان بود.

روش تحقیق همبستگی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری است.

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان متوسطه اول شهرستان دامغان تشکیل می‌دهند که تعداد آنها ۳۹۵۴ نفر می‌باشد.

حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و به صورت تصادفی ۳۵۱ نفر انتخاب شدند.

ابزار پژوهش پرسشنامه سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده (۱۳۹۱)، استرس تحصیلی زاژاکووا و همکاران (۲۰۰۵) و پرسشنامه تاب‌آوری تحصیلی سامویلز (۲۰۰۴) است. داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم افزارهای SPSS 20 و Smart Pls به روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

با توجه به نتایج یافته‌ها، متغیر میانجی استرس تحصیلی در رابطه ی بین سرزندگی تحصیلی با تاب آوری تحصیلی معنادار است و بیش از ۵۴ درصد از اثر سرزندگی تحصیلی با تاب آوری تحصیلی از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی کاهش استرس تحصیلی دانش آموزان تبیین می‌شود.

همچنین سرزندگی تحصیلی بر استرس تحصیلی تاثیر منفی و معناداری دارد.

سرزندگی تحصیلی بر تاب آوری تحصیلی تاثیر مثبت و معناداری دارد. استرس تحصیلی بر تاب آوری تحصیلی تاثیر منفی و معناداری دارد.

 

 

رابطه بین سرزندگی تحصیلی با تاب آوری تحصیلی با نقش میانجی استرس تحصیلی

 

 

Image resiliency red ver121111
تاب آوری تحصیلی

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »