شناسایی مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین

0

شناسایی مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین

هدف محققان در این پژوهش، بررسی مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین بوده است.

روش: پژوهش حاضر به لحاظ نوع، کیفی به شیوۀ توصیفی و از نظر رویکرد، استقرایی است.

جامعۀ آماری پژوهش، شامل کارآفرینان شهر قم بود و نمونۀ پژوهش به روش نمونه‌گیری هدفمند از بین آنان انتخاب شد.

برای جمع‌آوری داده‌های کیفی، از ابزار مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه، از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده است.

 

یافته‌ها: سؤال اصلی پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون بررسی و ۱۱ مضمون اصلی به عنوان مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین شناسایی شد.

 

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که ۱۱ مؤلفۀ اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین به ترتیب عبارتند از: ارزش‌مداری، خودآگاهی، فرزانگی، هدف متعالی، رضایتمندی فردی، توکل و توسل، اخلاق‌مداری، فعالیت های داوطلبانه، آخرت‌گرایی، امیدواری و سعۀ صدر.

 

 

شناسایی مؤلفه‌های معنوبت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین

 

ممکن است شخصی بدون مذهبی بودن معنوی باشد

بنابر همین گزارش از خانه تاب آوری مؤلفه های معنویت شامل روابط، ارزش ها و هدف زندگی است که جنبه های به هم پیوسته ای هستند که به رفاه معنوی فرد کمک می کنند.

علاوه بر این، معنویت شامل پذیرش و تسلیم، اعتماد، اعتقاد به خداوند به عنوان نیروی برتر و قدردانی و امید است.

این عناصر شامل پذیرا بودن از ایده های جدید، داشتن ایمان به چیزی بزرگتر، درگیر شدن در اعمالی مانند مدیتیشن یا دعا، گسترش دیدگاه فرد، یافتن زیبایی و شگفتی در زندگی، و حفظ حس خوش بینی و اعتماد به آینده است.معنوی می‌تواند در معنای روحانی در مقابل مادی و باطنی در مقابل ظاهری به‌کار رود. معنویت می‌تواند امر قدسی یا غیبی و یا مبتی بر ارزش‌های اخلاقی، دین، عرفان و هر نوع معنابخشی به زندگی را شامل شود.

ممکن است شخصی بدون مذهبی بودن معنوی باشد.

معنوی بودن بدون پایبندی به دین خاصی مستلزم کاوش شخصی و خصوصی در درون خود، جستجوی معنا، هدف و ارتباط با چیزی بالاتر از خود است.

افرادی که به عنوان انسانی معنوی شناخته می شوند اما مذهبی نیستند، اغلب بر تعالی خود، رشد درونی، و یافتن احساس هدف و ارتباط با جهان یا طبیعت تمرکز می کنند.

افرادی که معنوی هستند اما مذهبی نیستند ممکن است به اعمالی مانند مدیتیشن، یوگا، گذراندن وقت در طبیعت یا جستجوی تجارب تعالی خود برای برآوردن نیازهای روحانی خود بپردازند.معنویت می‌تواند مستقل از مذهب سازمان‌یافته وجود داشته باشد و به افراد اجازه می‌دهد تا حس معنا، ارتباط و رشد شخصی را از طریق سفر معنوی منحصربه‌فرد خود پرورش دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده − دوازده =