شناسایی مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین

0

شناسایی مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین

هدف محققان در این پژوهش، بررسی مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین بوده است.

روش: پژوهش حاضر به لحاظ نوع، کیفی به شیوۀ توصیفی و از نظر رویکرد، استقرایی است.

جامعۀ آماری پژوهش، شامل کارآفرینان شهر قم بود و نمونۀ پژوهش به روش نمونه‌گیری هدفمند از بین آنان انتخاب شد.

برای جمع‌آوری داده‌های کیفی، از ابزار مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه، از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده است.

 

یافته‌ها: سؤال اصلی پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون بررسی و ۱۱ مضمون اصلی به عنوان مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین شناسایی شد.

 

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که ۱۱ مؤلفۀ اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین به ترتیب عبارتند از: ارزش‌مداری، خودآگاهی، فرزانگی، هدف متعالی، رضایتمندی فردی، توکل و توسل، اخلاق‌مداری، فعالیت های داوطلبانه، آخرت‌گرایی، امیدواری و سعۀ صدر.

 

 

شناسایی مؤلفه‌های معنوبت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین

 

 

 

"</a

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 4 =