اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

پیش بینی افسردگی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و  تاب آوری با در نظر گرفتن نقش میانجی شفقت

طرحواره های ناسازگار اولیه و تاب آوری

نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مدل پیش بینی بینی افسردگی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و تاب آوری با در نظر گرفتن نقش میانجی شفقت بر خود براساس داده های تجربی از برازش مطلوبی برخوردار است.
هدف پژوهش حاضر پیش بینی افسردگی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و تاب آوری با در نظر گرفتن نقش میانجی شفقت بر خود در بیماران مبتلا به سرطان بود.
مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود.
جامعه ی آماری در این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به انستیتو کانسر بیمارستان های امام خمینی و میلاد تهران بودند.
تعداد افراد نمونه ۳۰۰ بیمار مبتلا به سرطان بود که براساس ملاک های ورود و خروج پژوهش و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.
ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ی شفقت بر خود نف (۲۰۰۳)، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ(۱۹۹۸)، پرسشنامه تاب آوری کونور-دیویدسون (۲۰۰۵)، و مقیاس افسردگی بک(۱۹۶۱) بودند.
داده های گردآوری شده با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Amos تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مدل پیش بینی بینی افسردگی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و تاب آوری با در نظر گرفتن نقش میانجی شفقت بر خود براساس داده های تجربی از برازش مطلوبی برخوردار است.
نتیجه گیری: همچنین اثر مستقیم و غیرمستقیم طرحواره های ناسازگار اولیه و تاب آوری با در نظر گرفتن نقش میانجی شفقت بر خود و امیدواری بر افسردگی بیماران مبتلا به سرطان مورد تأیید قرارگرفت (p<0.05).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »