مؤلفه‌های موفقیت شطرنج‌بازان حرفه‌ای

0

مؤلفه‌های موفقیت شطرنج‌بازان حرفه‌ای: نقش مؤلفه‌های کارکرد‌های اجرایی مغز با بررسی میانجی‌گری تاب‌آوری

زمینه: تحقیقات متعددی به بررسی رابطه کارکردهای اجرایی مغز با تاب ­آوری در ورزشکاران پرداخته ­اند، اما پیرامون پژوهش با موضوع بررسی نقش مؤلفه ­های کارکردهای اجرایی مغز با بررسی میانجی­ گری تاب آوری شکاف تحقیقاتی وجود دارد.

هدف: بررسی موفقیت شطرنج‌بازان حرفه‌ای تحت‌تأثیر نقش مؤلفه‌های کارکردهای اجرایی مغز با بررسی میانجی‌گری تاب‌آوری بود.

روش: طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.

جامعه آماری تمامی شطرنج‌بازان حرفه‌ای دارای ریتینگ ایران از سوی فدراسیون مربوطه در سال ۱۳۹۶-۹۷ بودند.۵۴۵ نفر به روش نمونه ­گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند.

ابزار پژوهش عبارتند از: مقیاس تاب‌‌آوری کانر و داویدسون (۱۹۹۱-۱۹۷۹)، آزمون عملکرد مداوم دیداری شنیداری (انجمن روان­ پزشکی آمریکا، ۲۰۰۲)، آزمون برج لندن شالیس (۱۹۸۲) و نمره ریتینگ ورزشکاران شطرنج. تحلیل داده­ ها با روش ضریب تعیین و بارهای عاملی انجام شد.

یافته‌ها: سه مؤلفه برنامه‌ریزی و سازماندهی، توجه مداوم و کنترل پاسخ به طور معنادار بر متغیر کارکرد‌های اجرایی بار شدند (۰/۰۵P<).

مؤلفه‌های پنج‌گانه تاب‌آوری نیز به‌طور معناداری بر متغیر مکنون تاب‌آوری بار شدند (۰/۰۵ P<).

متغیر کارکرد‌های اجرایی و تاب‌آوری تأثیر مستقیم، مثبت و معنادار بر موفقیت شطرنج‌بازان داشتند (۰/۰۵ P<).

اثر ساختاری کل متغیر کارکرد‌های اجرایی نیز اثر غیر‌مستقیم آن به‌واسطه تاب‌آوری بر کارکرد‌های اجرایی معنادار بود (۰/۰۵ P<).

نتیجه‌گیری: با تقویت کارکرد‌های اجرایی میزان و احتمال موفقیت و مدال‌آوری شطرنج‌بازان افزایش یافت.

 

 

مؤلفه‌های موفقیت شطرنج‌بازان حرفه‌ای
نقش مؤلفه‌های کارکرد‌های اجرایی مغز با بررسی میانجی‌گری تاب‌آوری
مؤلفه‌های موفقیت شطرنج‌بازان حرفه‌ای: نقش مؤلفه‌های کارکرد‌های اجرایی مغز با بررسی میانجی‌گری تاب‌آوری
مؤلفه‌های موفقیت شطرنج‌بازان حرفه‌ای: نقش مؤلفه‌های کارکرد‌های اجرایی مغز با بررسی میانجی‌گری تاب‌آوری

 

شطرنج یک بازی تخته ای دونفره است که بر روی صفحه شطرنج و با استفاده از مهره‌های شطرنج برگزار میشود

هر مهره شرنج حرکت خاصی برایش تعریف شده از توانایی های خاص و محدویتهای ویژه ای برخوردار است .

مهره های شظرنج میتوانند مهره ای حرف را بزنند واین محدودیت خاصی ندارد .

هدف بازی شطرنج مات کردنِ حریف است؛ مات به وضعیتی گفته میشد که شاه حریف بعد از کیش شده هیچ راه دیگری برایش باقی نمانده باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 4 =