مؤلفه‌های موفقیت شطرنج‌بازان حرفه‌ای

0

مؤلفه‌های موفقیت شطرنج‌بازان حرفه‌ای: نقش مؤلفه‌های کارکرد‌های اجرایی مغز با بررسی میانجی‌گری تاب‌آوری

زمینه: تحقیقات متعددی به بررسی رابطه کارکردهای اجرایی مغز با تاب ­آوری در ورزشکاران پرداخته ­اند، اما پیرامون پژوهش با موضوع بررسی نقش مؤلفه ­های کارکردهای اجرایی مغز با بررسی میانجی­ گری تاب آوری شکاف تحقیقاتی وجود دارد.

هدف: بررسی موفقیت شطرنج‌بازان حرفه‌ای تحت‌تأثیر نقش مؤلفه‌های کارکردهای اجرایی مغز با بررسی میانجی‌گری تاب‌آوری بود.

روش: طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تمامی شطرنج‌بازان حرفه‌ای دارای ریتینگ ایران از سوی فدراسیون مربوطه در سال ۱۳۹۶-۹۷ بودند.۵۴۵ نفر به روش نمونه ­گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند.

ابزار پژوهش عبارتند از: مقیاس تاب‌‌آوری کانر و داویدسون (۱۹۹۱-۱۹۷۹)، آزمون عملکرد مداوم دیداری شنیداری (انجمن روان­ پزشکی آمریکا، ۲۰۰۲)، آزمون برج لندن شالیس (۱۹۸۲) و نمره ریتینگ ورزشکاران شطرنج. تحلیل داده­ ها با روش ضریب تعیین و بارهای عاملی انجام شد.

یافته‌ها: سه مؤلفه برنامه‌ریزی و سازماندهی، توجه مداوم و کنترل پاسخ به طور معنادار بر متغیر کارکرد‌های اجرایی بار شدند (۰/۰۵P<).

مؤلفه‌های پنج‌گانه تاب‌آوری نیز به‌طور معناداری بر متغیر مکنون تاب‌آوری بار شدند (۰/۰۵ P<).

متغیر کارکرد‌های اجرایی و تاب‌آوری تأثیر مستقیم، مثبت و معنادار بر موفقیت شطرنج‌بازان داشتند (۰/۰۵ P<).

اثر ساختاری کل متغیر کارکرد‌های اجرایی نیز اثر غیر‌مستقیم آن به‌واسطه تاب‌آوری بر کارکرد‌های اجرایی معنادار بود (۰/۰۵ P<).

نتیجه‌گیری: با تقویت کارکرد‌های اجرایی میزان و احتمال موفقیت و مدال‌آوری شطرنج‌بازان افزایش یافت.

 

 

مؤلفه‌های موفقیت شطرنج‌بازان حرفه‌ای
نقش مؤلفه‌های کارکرد‌های اجرایی مغز با بررسی میانجی‌گری تاب‌آوری
مؤلفه‌های موفقیت شطرنج‌بازان حرفه‌ای: نقش مؤلفه‌های کارکرد‌های اجرایی مغز با بررسی میانجی‌گری تاب‌آوری
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − یک =