مدل تاب آوری تحصیلی بر اساس شایستگی تحصیلی

0

مدل تاب آوری تحصیلی بر اساس شایستگی آکادمیک  و رابطه معلم شاگرد

هدف از این پژوهش تدوین و بررسی مدلی درباره تاب آوری  بر اساس شایستگی آکادمیک  و با میانجی گری رابطه معلم-شاگرد انجام گرفت. روش پژوهش از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر و پسر ۱۱ تا ۱۳ ساله منطقه ۶ شهر تهران بود که در مقاطع تحصیلی ششم، هفتم و هشتم مشغول به تحصیل بوده و تعداد ۳۰۰ نفر از آن ها با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.

 

ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه تاب آوری اکادمیک، پرسش نامه رابطه معلم – شاگرد و پرسش نامه شایستگی تحصیلی بود.

یافته ها تأثیر کل شایستگی تحصیلی بر تاب آوری تحصیلی و رابطه معلم – شاگرد در سطح ۰۱/۰ و تأثیر کل رابطه معلم – شاگرد بر تاب آوری تحصیلی در سطح ۰۱/۰ معنادار شد.

از این مدل ساختاری می توان برای پیش بینی و مداخله در مورد تاب آوری آکادمیک دانش آموزان نوجوان بهره جست تا از مصائب احتمالی ناشی از ضعف تاب آوری آکادمیک جلوگیری شود.

 

مدل تاب آوری تحصیلی بر اساس شایستگی تحصیلی و رابطه معلم-شاگرد

 

مدل تاب آوری تحصیلی بر اساس شایستگی تحصیلی و رابطه معلم-شاگرد

تعریف تاب آوری تحصیلی عبارتست از توانایی و ظرفیت دانش آموزان برای دستیابی به موفقیت تحصیلی علیرغم شرایط چالش برانگیز که میتواند می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله خوش بینی، هوش هیجانی و شایستگی یادگیری خودراهبر و یا مهارتهای خودیار باشد. تاب آوری تحصیلی چیست ؟ در پاسخ باید بدانیم که تاب‌آوری تحصیلی با نتایج مثبتی مانند پیشرفت تحصیلی بالاتر و نرخ ترک تحصیل کمتر مرتبط است تاب آوری تحصیلی یکی از عوامل تعیین کننده موفقیت دانش آموزان به ویژه در مواجهه با مشکلات است. 

تاب آوری تحصیلی چیست ؟ بررسی مطالعات نشان میدهد که تاب آوری تحصیلی می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله خوش بینی، هوش هیجانی و شایستگی یادگیری خودراهبر و یا مهارتهای خودیار باشد.
مدارس موفق با عملکردی قابل قبول و پایدار عملکرد به ویژه در کلاسهای حضوری میتوانند در اشتیاق و تاب آوری تحصیلی و جریان جامعه پذیری دانش آموزان و صدالبته در تاب آوری تحصیلی آنها موثر واقع شوند.
علاوه بر این موارد، تاب‌آوری تحصیلی با توانایی بهبودی از سختی‌ها و مقابله با سایر چالش‌های زندگی هم مرتبط است.
مفهوم تاب‌آوری در محیط‌های آموزشی پیچیده و چندوجهی است، و البته شکاف تحقیقاتی بین عملکرد تحصیلی و تاب آوری یا سایر عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی و عملکرد مدارس کماکان میتواند جدابیت فروانی برای مطالعات تخصصی در این خصوص باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک + سه =