مدل فرایند و محتوا در خانواده های با تاب آوری بالا و پایین

0
مدل فرایند و محتوا در خانواده های با تاب آوری بالا و پایین
خانواده در  فرایند و محتوا در خانواده های با تاب آوری بالا و پایین در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است .

مقدمه هدف این پژوهش مقایسه آسیب شناسی خانواده در مدل فرایند و محتوا در خانواده های با تاب آوری بالا و پایین بوده است.

روش روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل؛ ۶۰۰۰ هزار نفر از والدین دانش آموزان مقطع راهنمایی ساکن در شهر شیراز در سال ۱۳۹۸ بودند.

حجم نمونه پژوهش ۳۶۱ نفر بود که به روش در دسترس انتخاب شدند.

ابزار پژوهش حاضر مقیاس های فرآیند و محتوای خانواده سامانی و تاب آوری خانواده سیکبی بود.

داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس و کای اسکویر و با استفاده از نرم افزار ۲۳ SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها یافته ها نشان داد که بین دو گروه خانواده با تاب آوری بالا و پایین در زیرمقیاس های شغل و تحصیلات, زمان برای با هم بودن, منابع مالی, ظاهر بدنی و منزلت اجتماعی و سلامت جسمی روانی تفاوت معناداری وجود دارد.

در نهایت, مهارت مقابله, انسجام و احترام متقابل و باور مذهبی در خانواده با تاب آوری بالا بیش تر از خانواده با تاب آوری پایین می باشد ولی نمرات میانگین زیرمقیاس های تصمیم گیری و حل مسیله و مهارت ارتباطی در خانواده با تاب آوری پایین بیش تر از خانواده با تاب آوری بالا می باشد.

نتیجه گیری الگوی خانواده بدون مشکل در کسب هدف ها, سودمند است و از کنشها به خوبی در سازگاری با موقعیت های جدید استفاده می کنند و در جهت سازماندهی استعدادهای خویش خوب عمل می کنند و افزون بر این, از محتوای خانوادگی سطح بالایی (مثل درآمد و شغل خوب, تحصیلات عالی, مسکن, سلامتی و غیره) برخوردارند.

این گونه خانواده ها به عنوان یک سیستم تاثیر خوبی بر تربیت بچه هایشان در ایجاد و شکل گیری یک رابطه ی خوب, مقابله کردن با موقعیتهای استرس زا, حل کردن مسیله, رضایت از زندگی, تصمیم گیری و غیره دارند.

برعکس, خانواده مشکل دار به لحاظ محتوا و فرایند خانوادگی از کیفیت پایینی برخوردارند.بدین معنا که مهارت هایی از قبیل مهارت حل مسیله, تصمیم گیری, مقابله, انعطاف پذیری و ارتباطی در این گونه خانواده ها بسیار ضعیف است و از امکانات مناسبی نیز برای زندگی برخوردار نمی باشد. از الگوهای خانوادگی ناسودمند استفاده می کنند و تعاملات آن ها همراه با تنش و رفتارهای مرضی است.

 

 

مقایسه آسیب ‏شناسی خانواده در مدل فرایند و محتوا در خانواده ‏های با تاب‏ آوری بالا و پایین

 

مدل فرایند و محتوا در خانواده های با تاب آوری بالا و پایین

 

بنابر همین گزارش از خانه تاب آوری آسیب شناسی خانواده اصطلاحی است که به وجود رفتار ناسازگارانه در بین اعضای خانواده در تعامل آنها با یکدیگر اشاره دارد. این می تواند شامل رفتار بین همسران و بین والدین و فرزندان باشد.

آسیب شناسی خانواده می تواند به تأثیر اختلافات خانوادگی بر شایستگی عاطفی افراد نیز اشاره داشته باشد. سطوح بالاتر آسیب شناسی خانواده، همانطور که با اختلاف خانوادگی رابطه معنی دار نشان می دهد، با شایستگی عاطفی هم همبستگی منفی دارد.

علاوه بر این، آسیب شناسی خانواده می تواند به پتانسیل خانواده برای پاسخگویی مناسب به محیط نیز اشاره داشته باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + شش =