اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

مقایسه سطوح تاب آوری خانوادگی و راهبردهای مقابله ای در زنان متاهل مبتلاء و نجات یافته از سرطان پستان با همتایان غیر مبتلاء

از مهم ترین زمینه های تحقیقاتی که امروزه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، پرداختن به پیامدهای روانی و خانوادگی ایجاد شده به دنبال سرطان و درمان های پس از آن می باشد.

هدف از پژوهش حاضر مقایسه سطوح تاب آوری خانوادگی و راهبردهای مقابله ای در زنان متاهل مبتلاء و نجات یافته از سرطان پستان با همتایان غیر مبتلاء به سرطان بود.


روش کار: در این مطالعه مقطعی سه گروه ۶۰ نفره از زنان از متاهل مبتلاء به سرطان پستان، نجات یافته از سرطان پستان و همتایان غیر مبتلاء به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش مورد بررسی قرار گرفتند.

داده های پژوهش از طریق پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، راهبردهای مقابله ای و پرسشنامه تاب آوری خانوادگی گردآوری شده و به وسیله نرم افزار SPSS-22 و آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد تحلیل قرار گرفت.


یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که در شاخص های تاب آوری خانواده و راهبردهای مقابله ای بین سه گروه زنان مبتلاء، نجات یافته از سرطان پستان و زنان غیر مبتلاء تفاوت معنی داری وجود دارد (۰۵/۰

نتیجه گیری: با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از پژوهش از جمله پایین بودن سطوح تاب آوری خانوادگی و استفاده از راهبردهای مقابله ای هیجان محور در گروه زنان مبتلاء به سرطان پستان، پیگیری و ارائه خدمات جهت ارتقاء ابعاد مذکور و در نتیجه افزایش کیفیت زندگی در میان این گروه از افراد جزء ضروریات به حساب می آید.

 

لذا پیشنهاد می شود که مطالعات بعدی به بررسی مداخلات و کارآزمایی های بالینی جهت بهبود سطوح تاب آوری خانوادگی و افزایش استفاده از راهبردهای موثر و مسئله محور اقدام نمایند.

 

 

مقایسه سطوح تاب آوری خانوادگی و راهبردهای مقابله ای در زنان متاهل مبتلاء و نجات یافته از سرطان پستان با همتایان غیر مبتلاء

 

 

Breast Cancer

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »