مقایسه تاب‌آوری و خلاقیت هیجانی ورزشکاران

0

مقایسه تاب‌آوری و خلاقیت هیجانی ورزشکاران غیرحرفه‌ای مرد ورزش‌های برخوردی وغیر برخوردی

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تاب آوری و خلاقیت هیجانی ورزشکاران غیر حرفه­ ای مرد رشته های برخوردی و غیر برخوردی بود.

روش‌شناسی: این مطالعه از نوع علی مقایسه­ ای و جامعه پژوهش شامل کلیه ورزشکاران مرد شهر شهریار بود.

بدین منظور ۲۶۶ ورزشکار آماتور (۱۳۲ برخوردی و ۱۳۴ غیر برخوردی) به صورت تصادفی در این پژوهش شرکت کردند.

معیار ورود افراد به پژوهش داشتن حداکثر سه ماه سابقه فعالیت در این ورزش‌ها بود.

برای اندازه گیری داده­ ها از پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون و مقیاس خلاقیت هیجانی آوریل استفاده شد.

برای تحلیل داده‌های پژوهش از روش‌ تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد.

یافته­ ها: نتایج نشان داد تفاوت معناداری در تاب‌آوری بین ورزش‌های برخوردی و غیر برخوردی وجود دارد )۰۵/۰> (P. ولی در خلاقیت هیجانی بین دو گروه تفاوت معناداری دیده نشد.

بررسی میانگین نمره‌­ها نشان داد که ورزش­‌های برخوردی سطح نسبتا بالای تاب‌آوری را در مقایسه با ورزش­های غیر­برخوردی دارند.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می­توان برای افزایش تاب آوری مردان انجام ورزش های برخوردی را پیشنهاد داد.

 

 

مقایسه تاب‌آوری و خلاقیت هیجانی ورزشکاران غیرحرفه‌ای  مرد ورزش‌های برخوردی وغیر برخوردی

 

 

 

مقایسه تاب‌آوری و خلاقیت هیجانی ورزشکاران
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه + 11 =