نقش تاب‌آوری و احساس انسجام روانی مادران کودکان اوتیسم

0

نقش تاب‌آوری و احساس انسجام روانی در پیش‌بینی سبک‌های مقابله‌ای مادران کودکان اوتیسم موضوع اصلی این پژوهش بوده است هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تاب‌آوری و احساس انسجام روانی در پیش‌بینی سبک‌های مقابله‌ای مادران کودکان اوتیسم است.

روش نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری در دسترس می‌باشد.

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ی مادران کودکان دارای بیماری اوتیسم در شهر مشهد در دامنه‌ی سنی ۲۰ تا ۴۰ سال بود؛ به شیوه نمونه‌گیری در دسترس ۱۰۰ نفر از این مادران که به مراکز آموزشی برای فرزندانشان شرکت می‌کردند گرفته شد و آزمودنی‌ها، از نظر سن، تحصیلات و وضعیت اقتصادی- اجتماعی همتا شدند.

به‌منظور تحلیل داده‌های این پژوهش، از شاخص‌های آمار توصیفی (مانند میانگین، انحراف استاندارد و واریانس) و از شاخص‌های آمار استنباطی (مانند رگرسیون گام‌به‌گام) استفاده خواهد شد و داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS ورژن ۲۲ تحلیل‌شده است.

در این پژوهش از پرسشنامه‌های راهبردهای مقابله‌ای لازاروس، احساس انسجام فلنسبرگ و تاب‌آوری کونور و دیودسون استفاده شد.

نتایج این پژوهش حاکی از این است که درجه تاب‌آوری در سبک‌های مختلف کنار آمدن مادران کودکان اوتیسم متفاوت است.

درجه انسجام روان‌شناختی در سبک‌های مختلف کنار آمدن مادران کودکان اوتیسم متفاوت است و اینکه بین میزان انسجام روان‌شناختی و تاب‌آوری مادران کودکان مبتلا به اوتیسم همبستگی وجود دارد

 

 نقش تاب‌آوری و احساس انسجام روانی در پیش‌بینی سبک‌های مقابله‌ای مادران کودکان اوتیسم

 

 

نقش تاب‌آوری
نقش تاب آوری اتیسم
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 − 10 =