نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متأثر از جنگ با داعش

پژوهش حاضر باهدف شناسايي نقش واسطه اي تاب آوري در رابطه ميان اضطراب مرگ و سلامت عمومي صورت پذيرفت. روش پژوهش توصيفي و در چارچوب طرح همبستگي تحليل مسير بود. جامعه موردمطالعه شامل كليه نوجوانان عراقي (۱۸-۱۶) ساكن در كمپ آوارگان جنگ با داعش (كمپ ديبگه ، واقع در اربيل عراق) در سال ۱۳۹۶ بود (۵۲۰=N). نمونه موردمطالعه ۲۱۹ نفر از نوجوانان (۱۶-۱۸) بودند كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده برگزيده شدند و به مقياس اضطراب مرگ (تمپلر، ۱۹۷۰) ، پرسشنامه سلامت عمومي (۲۸-GHQ) (گلدبرگ وهيلر، ۱۹۷۹) و مقياس تاب آوري كانر و ديويدسون (۱۹۷۹ – ۱۹۹۱) ، پاسخ گفتند. داده ها در طرح همبستگي تحليل مسير پردازش گرديد. يافته ها معناداري رابطه معكوس اضطراب مرگ و تاب آوري را تائيد نموده و نشانگر برازش مطلوب نقش واسطه اي تاب آوري در الگوي ارتباطي ميان اضطراب مرگ و سلامت عمومي آنها بود. با توجه به يافته ها ميتوان به واسطه تاب آوري اضطراب مرگ نوجوانان متاثر از جنگ را كاهش داده و در بهبود سلامت عمومي آنان اقدام نمود.

نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متأثر از جنگ با داعش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.