نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ

0

نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متأثر از جنگ با داعش

پژوهش حاضر باهدف شناسایی تاثیر واسطه ای تاب آوری در رابطه میان اضطراب مرگ و سلامت عمومی صورت پذیرفت.

روش پژوهش توصیفی و در چارچوب طرح همبستگی تحلیل مسیر بود.

جامعه موردمطالعه شامل کلیه نوجوانان عراقی (۱۸-۱۶) ساکن در کمپ آوارگان جنگ با داعش (کمپ دیبگه ، واقع در اربیل عراق) در سال ۱۳۹۶ بود (۵۲۰=N). نمونه موردمطالعه ۲۱۹ نفر از نوجوانان (۱۶-۱۸) بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده برگزیده شدند و به مقیاس اضطراب مرگ (تمپلر، ۱۹۷۰) ، پرسشنامه سلامت عمومی (۲۸-GHQ) (گلدبرگ وهیلر، ۱۹۷۹) و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (۱۹۷۹ – ۱۹۹۱) ، پاسخ گفتند.

 

داده ها در طرح همبستگی تحلیل مسیر پردازش گردید.

یافته ها معناداری رابطه معکوس اضطراب مرگ و تاب آوری را تائید نموده و نشانگر برازش مطلوب نقش واسطه ای تاب آوری در الگوی ارتباطی میان اضطراب مرگ و سلامت عمومی آنها بود.

با توجه به یافته ها میتوان به واسطه تاب آوری اضطراب مرگ نوجوانان متاثر از جنگ را کاهش داده و در بهبود سلامت عمومی آنان اقدام نمود.

 

 

نقش تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متأثر از جنگ با داعش

 

 

نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 5 =