اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

پیش بینی تاب آوری مدیران بحران وزارت راه و شهرسازی بر اساس تنظیم شناختی هیجانی

تاب آوری و مدیریت هیجان ها ازجمله توانایی هاست که می تواند برای مدیران بحران نقش تعیین کننده داشته باشد

مدیریت بحران و بلایا نیازمند ویژگی ها و توانایی هایی برای کنترل و اداره شرایط استرس زا و بحرانی است.

تاب آوری و مدیریت هیجان ها ازجمله توانایی هاست که می تواند برای مدیران بحران در کنترل چنین شرایطی نقش تعیین کننده داشته باشد.

این مطالعه باهدف پیش بینی تاب آوری مدیران بحران وزارت راه و شهرسازی بر اساس تنظیم شناختی هیجانی انجام شد.


روش بررسی: مطالعه از نوع توصیفی همبستگی است که بر روی ۱۳۶ نفر از مدیران بحران وزارت راه و شهرسازی به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد.

به منظور رعایت ملاحظات اخلاقی، پس از اخذ رضایت کتبی از شرکت کنندگان، مقیاس سنجش تاب آوری کونور و دیویدسون و تنظیم شناختی هیجانی گارنفسکی اجرا گردید. اطلاعات توسط ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسیون خطی چندگانه به شیوه گام به گام تحلیل گردید.


یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که مولفه های تنظیم شناختی هیجانی پیش بینی کننده تاب آوری در مدیران بحران بود.

مدیران بحرانی که مولفه های تنظیم شناختی هیجانی سازگار داشتند، از تاب آوری بیشتری و مدیران بحرانی که مولفه های تنظیم شناختی هیجانی ناسازگار داشتند، از تاب آوری کمتری برخوردار بودند (R2=0/342).


نتیجه گیری: یافته های این مطالعه در تفهیم لزوم توانمند بودن مدیران بحران برای رویارویی با شرایط و موقعیت های غیرمترقبه و بحرانی مفید خواهد بود.

سازمان های مرتبط با مدیریت بحران در ارزیابی مدیران می توانند از این نتایج بهره بگیرند.

 

 

پیش بینی تاب آوری

مدیران بحران وزارت راه و شهرسازی بر اساس تنظیم شناختی هیجانی

 

dis nazari kamal home of resilience kermansha birjand 98 78 pk 90

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »