پیش‌بینی رضایت از زندگی با تاکید بر هویت دینی

پیش‌بینی رضایت از زندگی با تاکید بر هویت دینی، با قدرت تاب‌آوری و امید به زندگی در کارکنان یک واحد نظامی و انتظامی

0

پیش‌بینی رضایت از زندگی با تاکید بر هویت دینی، با قدرت تاب‌آوری و امید به زندگی در کارکنان یک واحد نظامی و انتظامی

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی و مقایسه رضایت از زندگی با تاکید بر هویت دینی با قدرت تاب آوری و امید به زندگی کارکنان نظامی و انتظامی بود.

روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی همبستگی انجام گرفت.

برای این منظور پرسشنامه مقیاس رضایت از زندگی داینر، پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون، پرسشنامه امید به زندگی اسنایدر، پرسشنامه هویت دینی لطیف آبادی بر روی نمونه ایی به حجم ۲۴۰ نفر (۱۲۰ نفر از کارکنان انتظامی و ۱۲۰ نفر از کارکنان نظامی) که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، اجرا شد.

 

نتایج: نتایج نشان داد که امید به زندگی ۰/۱۰ درصد، تاب آوری ۰/۱۲درصد و هویت دینی ۰/۱۰ درصد از رگرسیون رضایت از زندگی را تبیین می کند.

همچنین قابل ذکر است که تمام متغییرها به طور همزمان (امید به زندگی، تاب آوری و هویت دینی)، ۰/۲۰ درصد از رگرسیون رضایت از زندگی را تبیین می کند.

 

بحث: با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود افراد و مسئولان با آموزش امید به زندگی، تاب آوری و هویت دینی شرایطی را فراهم آورند که باعث رضایت از زندگی بیشتر شده و منجر به سلامت روانی بهتر این قشر فداکار از جامعه شود.

 

پیش‌بینی رضایت از زندگی با تاکید بر هویت دینی، با قدرت تاب‌آوری و امید به زندگی در کارکنان یک واحد نظامی و انتظامی

 

پیش‌بینی رضایت از زندگی با تاکید بر هویت دینی، با قدرت تاب‌آوری و امید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − 5 =