مرور برچسب

افزایش تاب آوری زنان

افزایش تاب آوری، سلامت روان و کیفیت زندگی

 افزایش تاب آوری، سلامت روان و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار بموجب یک برنامه آموزشی طرحواره درمانی موضوع اصلی این مقاله است این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه گواه بود

تاب آوری زنان یک برنامه و شش راهکار

زن موفق مهارت تاب آوری را در خود افزایش داده‌است زنان موفق می‌توانند در شرایط سخت، دوام بیاورند، مبارزه کنند و با شرایط جدید سازگار شوند زنان در محیط کار با چالش‌ها و مشکلات بیشتری نسبت به مردان روبرو هستند. ابعادی از این قابلیت را می‌توان…