مرور برچسب

امداد اجتماعی

تاب آوری اجتماعی (قسمت اول)

تاب آوری اجتماعی (قسمت اول) تاب آوری اجتماعی را میتوان ظرفیت تبدیل و تحول، تطبیق و سازگاری و توان مقابله با تنش و بحرانهای اجتماعی نامید. تاب آوری اجتماعی از ظرفیت و توانایی خاصی در افراد و گروهها، خانواده و جوامع صحبت میکند که عمدتا…

تاب آوری و حمایت اجتماعی

تاب آوری و حمایت اجتماعی انسجام نیازمندی اول درالگوی موفق" سلامت " است. انسجام کمترین هزینه و بهترین نتیجه را دارد از این رو در بهینه سازی سلامت و درتوسعه و تحول از جایگاه ویژه برخوردار است . انسجام مبتنی بر پذیرش و انعطاف است و…