مرور برچسب

بردباری اجتماعی

تاب آوری اجتماعی (قسمت اول)

تاب آوری اجتماعی (قسمت اول) تاب آوری اجتماعی را میتوان ظرفیت تبدیل و تحول، تطبیق و سازگاری و توان مقابله با تنش و بحرانهای اجتماعی نامید. تاب آوری اجتماعی از ظرفیت و توانایی خاصی در افراد و گروهها، خانواده و جوامع صحبت میکند که عمدتا…