مرور برچسب

تاب آوری توانایی ادامه دادن

تاب آوری توانایی ادامه دادن

تاب آوری توانایی ادامه است تاب آوری دریافتن وساختن معنای مثبت در سختی هاست واگر بپذیریم که هدف اصلی استرس و آسیب ها اختلال، آشفتگی وعدم تعادل  و یامنفی سازی هیجانات انسان است .آنگاه روشن میشود که تنظیم هیجان در تاب آوری روانشناختی از چه…