مرور برچسب

تاب آوری درد مزمن

تدوین مدل ساختاری پیش بینی درد مزمن عضلانی ـ اسکلتی

تدوین مدل ساختاری پیش بینی درد مزمن عضلانی ـ اسکلتی از طریق مهارت های مقابله ای، فاجعه آفرینی، ترس، شدت و ناتوانی درد هــدف پژوهــش حاضــر تدویــن مــدل ســاختاری روابــط بیــن مهارتهــای مقابلــه ای، فاجعه آفرینــی، تــرس از درد بــر…