مرور برچسب

تاب اوری خانوادگی

تاب آوری خانواده ویژگی یا فرآیند!

تاب آوری خانواده ویژگی یا فرآیند! بیشترین تحقیقات تاب آوری خانواده به شناسایی فاکتورهای محافظتی یا عوامل تهدید کننده پرداخته اند که ریشه آن را در فرزند پروری و پاسخ کودکان به عوامل استرس زا می توان یافت. به گزارش میگنا، اغلب تحقیقات…