مرور برچسب

تجربه تاب آوری

سرمایه تجربی و تاب آوری

سرمایه تجربی امکان تاب آوری بهتری را فراهم میآورد.همین فرآیند در منتورینگ و کوچینگ تاب آوری هم مصداق دارد.حتی در پروژه های دانشگاهی مرور و مطالعه ادبیات تحقیق ما را با تجربه و سرمایه ای که پیشینیان بجا گذاشته اند آشنا میکند