مرور برچسب

روانشناسی نو شدن

آموزش تاب آوری برای شرایط و هنجارهای نوین

آموزش تاب آوری و توانایی تسهیلگری و تدریس آن  این پیام را دارد که در حقیقت تاب آوری مهارت است و مثل همه مهارت ها آموختنی است هرچه بیشتر تمرین تاب آوری کنید ورزیده تر میشوید  تاب آوری در تغییرات و پذیرش و انطباق با شرایط جدید و هنجارهای نوین…

تاب آوری و هنجارهای نوین ، روانشناسی نو شدن

اصطلاح "نیو نرمال" ریشه در زمینه های تاریخی مختلف دارد این اولین بار در سال 1918 پس از جنگ جهانی اول مفهوم‌سازی شد، جایی که عبارت "نیو نرمال" برای توصیف دوره انتقال مورد انتظار پس از جنگ به حالت عادی جدید استفاده شد.