مرور برچسب

روزجهانی بهداشت

توانایی و دارایی منابع تاب آوری هستند

توانایی و دارایی منابع تاب آوری هستند ابتدای سخن مراتب قدردانی خود را از کادر جان بر کف درمان اعلام نماییم و آرزو کنیم همگام با توجهات جهانی در گسترش برابری و سلامت موثر باشیم برابری و دسترسی عادلانه به خدمات درمانی و بهداشتی درهر کجای…