مرور برچسب

نیک آرام

روی ماه کتاب در کلیینک نیک آرام برگزار میشود

روی ماه کتاب در نشست پیش رو که میزبانی نیک آرام اولین مرکز ترنسپرسونال ایران برگزار میگردد به معرفی کتاب قدرت کوچینگ مثبت اثر «لی جی کولان و جولی دیویس» با ترجمه «محمدرضا مقدسی و نرگس زمانی» اختصاص یافته است .