مرور برچسب

هنردرمانی و موسیقی

تاب آوری شناختی سالمندان و موسیقی

زوال عقل یک فرایند شناختی محسوب می شود و پاسخهای عاطفی افراد بر اساس تفسیرهایشان شکل می گیرد, با مداخلات موسیقی در افراد سالمند و بازنشسته, تاب آوری شناختی آنها نیز افزایش می یابد.