آموزش تاب آوری مبتنی بر بازی بر پرخاشگری کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی

0
تأثیر آموزش تاب آوری مبتنی بر بازی بر پرخاشگری کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی

بروز پرخاشگری در کودکانی که در مراکز بهزیستی زندگی می­ کنند، یک مشکل شایع است که نیاز به مداخلات مؤثر جهت درمان و پیشگیری دارد.

پیرامون مداخلات جهت کاهش پرخاشگری کودکان پژوهش ­هایی انجام شده است،

اما پژوهشی که به بررسی اثربخشی آموزش تاب­ آوری مبتنی بر بازی بر پرخاشگری پرداخته باشد، مغفول مانده­ است.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تاب­آوری مبتنی بر بازی بر پرخاشگری کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی بود.

روش: پژوهش حاضر شبه­ آزمایشی با طرح پیش ­آزمون – پس ­آزمون با گروه گواه بود.

جامعه آماری شامل کودکان ۷-۵ سال تحت سرپرستی بهزیستی استان تهران در سال ۱۳۹۸ بود.

پیشنهاد ما به شما

نمونه ۳۰ نفر از کودکانی بودند که به شیوه در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند (هر گروه ۱۵ نفر).

ابزار ­های پژوهش شامل پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش­ دبستانی واحدی و همکاران (۱۳۸۷) و پرسشنامه تاب ­آوری کودک و نوجوان انگار و لیبنبرگ (۲۰۰۹) و بسته آموزش تاب­ آوری مبتنی بر بازی (محمدی شمیرانی،۱۳۹۸) بود.

برای کودکان گروه آزمایش، بسته آموزشی تاب­ آوری طی ۱۴ جلسه و هر جلسه به مدت یک ساعت اجرا شد.

تحلیل داده­ ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری انجام شد.

یافته­ ها: نتایج نشان داد که آموزش تاب­ آوری مبتنی بر بازی به طور معناداری موجب کاهش پرخاشگری و مؤلفه ­های آن (کلامی، جسمانی، کنشی و پرخاشگری کل) به استثنای مؤلفه پرخاشگری رابطه ­ای در شرکت­ کنندگان گروه آزمایش شد (۰/۰۱ p<).

نتیجه­ گیری: بر اساس یافته­ های پژوهش حاضر می­ توان چنین نتیجه گرفت که بسته آموزش تاب ­آوری مبتنی بر بازی می­  تواند به عنوان یک مداخله مؤثر جهت کاهش پرخاشگری کودکان مورد استفاده گیرد.

 

 

تأثیر آموزش تاب آوری مبتنی بر بازی بر پرخاشگری کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی

 

 

آموزش تاب آوری مبتنی بر بازی بر پرخاشگری کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی
تاب آوری کودکان
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.