اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر قدرت تحمل ابهام در زنان

0

اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر قدرت تحمل ابهام در زنان

افزایش تعاملات و ارتباطات که در نتیجه تغییرات ناشی از جهانی شدن ایجاد شده، فضایی سرشار از تازگی و تغییر را ایجاد کرده است که منجر به افزایش تجربه ابهام در جوامع و گروه‌های مختلف شده است.

ابهام که یکی از سازه‌های تحمل پریشانی است، چیزی است که هر روز در موقعیت‌های مختلف با آن مواجه می‌شویم. هدف پژوهش حاضر  تعیین اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر قدرت تحمل ابهام در زنان بود.

بدین منظور، ۶۰ نفر از زنان بالای ۲۰ سال از طریق مدارس فرزندانشان در شهر پرند به روش در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند. هر دو گروه به پرسشنامه تحمل ابهام مک‌لین (۱۹۹۳) به عنوان پیش­آزمون پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش در ۱۸ جلسه­ ی ۲ ساعته، تحلیل رفتار متقابل را آموزش دیدند، اما گروه گواه هیچ آموزشی را دریافت نکردند. در پایان نیز از هر دو گروه پس­آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمارتوصیفی و کواریانس استفاده شد.

نتایج نشان داد که آموزش تحلیل رفتار متقابل به میزان %۱۹ ( p=0/00, eta=0/19) در قدرت تحمل ابهام زنان، اثر مثبت دارد. بنابراین می­توان از این رویکرد آموزشی در جهت ارتقا و قدرت تحمل ابهام در زنان استفاده کرد.

                                                          اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر قدرت تحمل ابهام در زنان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.