اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی بر تاب آوری

0

اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر تاب آوری و میزان قربانی شدن دانش آموزان قربانی قلدری

هدف: از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی برمدل فلنر بر تاب‌آوری و میزان قربانی شدن دانش‌آموزان قربانی قلدری بود.

روش: طرح پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون وگروه گواه بود.

جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر قربانی قلدری در مدرسه بود که در پایه هفتم و هشتم دوره اول مقطع متوسطه شهر تهران مشغول به تحصیل بودند.

ابتدا به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای سه مدرسه از جامعه انتخاب شدند و سپس به صورت هدفمند پس از غربالگری کلیه دانش‌آموزان پایه هفتم و هشتم آن مدارس با استفاده از مقیاس قربانی قلدی و نظر معاونین مدرسه و معلمانء ۴۰ نفراز بین آن‌ها انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (n=20) وگواه (n=20)جایگزین شدند.

 

برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس‌های قربانی قلدری کالیفرنیا و تاب‌آوری کانر و دیویدسون استفاده شد. آموزش کفایت اجتماعی برای گروه آزمایش در ۱۲ جلسه به مدت شش هفته ارائه گردید.

 

یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس چندم‌تغیری حاکی از اثربخش بودن آموزش کفایت اجتماعی مبتنی برمدل چهاربعدی فلنر برافزایش تاب‌آوری و کاهش میزان قربانی شدن دانش‌آموزان قربانی قلدری بود (P>0/01).

 

نتیجه گیری: این نتایج نشان می‌دهد که آموزش کفایت اجتماعی مبتنی برمدل فلنر می‌تواند برای کاهش قربانی قلدری در دانش‌آموزان به کار رود.

 

 

اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر

بر تاب آوری و میزان قربانی شدن دانش آموزان قربانی قلدری

 

 

اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر تاب آوری و میزان قربانی شدن دانش آموزان قربانی قلدری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + دو =